Sektor za pravne poslove

Sektor za pravne poslove obavlja poslove vezane uz zastupanje Centra pred nadležnim sudskim i drugim tijelima i institucijama, obavlja poslove iz nadležnosti Centra vezane uz stečajne postupke, provodi upravne postupke propisane Zakonom, izvršava pravomoćna rješenja o utvrđivanju prava na naknadu za oduzetu imovinu, prenosi bez naknade dionice hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu provodi postupak koji prethodi izdavanju javne isprave kojom se potvrđuje usklađenost geodetskog elaborata s uvjerenjem odnosno rješenjem Centra za restrukturiranje i prodaju ili uvjerenjem odnosno rješenjem njegovih pravnih prednika o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe i privatizacije, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada Centra, financijskog plana Centra i drugih akata Centra te izradi nacrta podzakonskih akata iz djelokruga rada Centra, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.