Sektor za pravne poslove

Sektor za pravne poslove obavlja poslove vezane uz zastupanje Centra pred nadležnim sudskim i drugim tijelima i institucijama, obavlja poslove iz nadležnosti Centra vezane uz stečajne postupke, provodi upravne postupke propisane Zakonom, izvršava pravomoćna rješenja o utvrđivanju prava na naknadu za oduzetu imovinu, prenosi bez naknade dionice hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI iz Domovinskog rata) i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, obavlja kadrovske poslove, sudjeluje u izradi nacrta podzakonskih i drugih akata Centra, sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Centra i financijskog plana, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.