O CERP-u

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao pravni sljednik Agencije za upravljanje državnom imovinom,  osnovan je temeljem odredbi Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13, 13/18, 89/17) koji je stupio na snagu 30. srpnja 2013 godine.

Poslove ukinute Agencije za upravljanje državnom imovinom preuzeli su Državni ured za upravljanje državnom imovinom (sada Ministarstvo državne imovine;https://imovina.gov.hr/), kao središnje tijelo za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i novoosnovani Centar za restrukturiranje i prodaju.

Centar za restrukturiranje i prodaju je pravna osoba s javnim ovlastima, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu koja obavlja stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Centar za restrukturiranje i prodaju nije korisnik državnog proračuna već se financira iz sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, sukladno Financijskom planu koji se izrađuje za svaku godinu, te sredstava pribavljenih iz drugih izvora.

Djelatnost Centra za restrukturiranje i prodaju je upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, a koja nisu utvrđena kao društva od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele u trgovačkim društvima koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, osim onih trgovačkih društava čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom kao i restrukturiranje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje nisu od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Za obavljanje stručnih poslova propisanih Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Centar za restrukturiranje i prodaju odgovara Vladi Republike Hrvatske.