O CERP-u

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao pravni sljednik Agencije za upravljanje državnom imovinom, osnovan je na temelju odredbi Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16, 89/17 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske), a nastavio je s radom sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18 i 155/23).

CERP je pravna osoba s javnim ovlastima, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 4. rujna 2013. godine. Obavlja stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o upravljanju državnom imovinom i drugim propisima.

Centar za restrukturiranje i prodaju nije korisnik državnog proračuna već se financira iz sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, sukladno Financijskom planu koji se izrađuje za svaku godinu, te sredstava pribavljenih iz drugih izvora.

Djelatnost CERP-a jest upravljanje dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji je imatelj ili ovlaštenik Republika Hrvatska, ako se ta imovina odnosi na pravne osobe koje nisu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, danas Hrvatska agencija za osiguranje depozita, ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka te ako upravljanje tom imovinom nije povjereno drugom tijelu posebnim zakonom, kao i sudjelovanje u restrukturiranju trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima vlasničke ovlasti.

Prioritetni cilj CERP-a je prodaja trgovačkih društava iz portfelja CERP-a odnosno izlazak države iz vlasništva, posebno onih trgovačkih društava u kojima država nema priliku znatnije utjecati niti sudjelovati u donošenju odluka, a u skladu s obvezama preuzetim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.