Sektor za finacijske i opće poslove

Sektor za financijske i opće poslove obavlja poslove vezane uz financijsko-računovodstveno i informatičko praćenje svih poslovnih procesa iz nadležnosti Centra, izrađuje godišnji financijski plan i prati njegovo izvršenje, izrađuje godišnji plan nabave i prati njegovo izvršenje, obavlja poslove naplate potraživanja iz djelokruga rada Sektora, koordinira aktivnosti vezane uz razvoj sustava unutarnjih kontrola, poslove nabave, administrativne poslove vezane uz prijem i otpremu pošte, poslove pismohrane, poslove koordinacije i nadzora korištenja voznog parka, poslove informatičke podrške, tehničke poslove, sudjeluje u izradi nacrta podzakonskih i drugih akata Centra, sudjeluje u izradi godišnjeg programa rada Centra, obavlja i druge opće poslove potrebne za zakonito obavljanje djelatnosti Centra, obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.