Zaštita osobnih podataka

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) posvećuje veliku važnost zaštiti Vaših osobnih podataka tako da poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere na način kako je to propisano Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ  (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) i pozitivnim zakonodavstvom Republike Hrvatske.
 
Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo Vaše podatke. U svom poslovanju rukovodimo se temeljnim priznatim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi. Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost Vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. Pristup Vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe CERP-a.
 
CERP ulaže napore kako bi se osigurala privatnost osobnih podatak te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, važećeg Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjem kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici CERP-a obvezni su u svom radu poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata CERP-a. Također napominjemo kako CERP u svom poslovanju koristi tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi se osigurala sigurnost Vaših osobnih podataka.
 
Kako bi se cjelovito i kvalitetno ostvarili gore navedeni zahtjevi određeni pozitivnim zakonodavstvom, unutar CERP-a osiguran je multidisciplinarni pristup očuvanju i zaštiti privatnosti i osobnih podataka svih naših korisnika, poslovnih partnera, dobavljača, kandidata za zapošljavanje, osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, studenata i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka.
 
Ukoliko se eventualno ne slažete s Politikom privatnosti vezano za osobne podatke u CERP-u, ovim putem Vas molimo da se ne koristite našom web stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke.
 
TEMELJNE INFORMACIJE VEZANO ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
 
Voditelj obrade:
Voditelj obrade osobnih podataka je Centar za restrukturiranje i prodaju, OIB: 38083028711, Ivana Lučića 6., 10 000 Zagreb
 
Službenik/ca za zaštitu osobnih podataka:
Službenik/ca za zaštitu osobnih podataka je Andreja Jurinić Lisec
Kontakti na koje možete slati svoje upite su slijedeći:
Adresa: Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb ili na
E-mail adresu: andreja.jurinic-lisec@cerp.hr
 
Prikupljanje i obrada osobnih podataka u CERP-u
 
Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). CERP ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima. CERP kao voditelj obrade osobnih podataka štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nam nužni i koji su pribavljeni u sklopu aktivnosti CERP-a, a radi sljedećeg:
 
-  izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste Vi stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora  
 
-  zadovoljenja legitimnih interesa kao što su to primjerice:
vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o istima
ispunjavanje Vaših zahtjeva
otkrivanje počinitelja kaznenih djela
zaštite osoba i imovine
 
- nužnog poštivanja zakonskih obveza kojih se CERP mora pridržavati
 
- obrade osobnih podataka u posebnu svrhu i to isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u točno određenu (pojedinu) svrhu. Skrećemo pozornost na činjenicu da Vaša privola koju nam dajete u skladu s pozitivnim zakonodavstvom ne smije biti ničim uvjetovana i da ista treba biti dana kao izraz Vaše slobodne volje, te također napominjemo da zadržavate pravo u svakom trenutku opozvati privolu koju ste nam dali.
 
Osobni podaci koje prikupljamo i načini na koje do istih dolazimo

CERP prikuplja one osobne podatke koji su nam potrebni u izvršavanju javnih ovlasti, odnosno tijekom poslovnog odnosa, kao što su to npr. ime, prezime, OIB, adresa, e-mail adresa i sl. Međutim, ako je to neophodno potrebno za obavljanje naših zakonskih ovlasti, odnosno naših drugih legitimnih aktivnosti osobne podatke možemo prikupljati i iz drugih javno dostupnih izvora kao što su to npr. Porezna uprava, sudski registar nadležnog suda, zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda, FINA...).
 
Napominjemo da niste obvezni dostavljati nam svoje osobne podatke no u tom slučaju CERP u odnosu na Vas neće biti u mogućnosti obaviti aktivnosti vezano za svoje javne ovlasti, sklopiti s Vama odgovarajući pravni posao, odnosno neće moći u odnosu na Vas ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveza.
 
Rokovi pohranjivanja osobnih podataka i primatelji osobnih podataka

CERP će Vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njegova ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju Vaše privole, kada u trenutku povlačenja iste prestaje obrada.
Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu gore navedenog/e Službenika/ce za zaštitu osobnih podataka, te ujedno napominjemo kako povlačenje Vaše privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka temeljenih na istoj prije njezinog povlačenja.
Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim  ako je njihovo daljnje čuvanje propisano zakonom. 
Po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Također još jednom napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
CERP se obvezuje čuvati sve Vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez Vašeg posebnog odobrenja, osim u slijedećim slučajevima:
  • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka
  • nadležnim tijelima vlasti u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (npr. MUP, nadležni sudovi, odnosno tijela sudbene vlasti, Porezna uprava i dr.)
  • kada je CERP zakonski dužan dostavljati podatke.   

Prenosimo li vaše podatke izvan Europske unije (međunarodni prijenos podataka)
CERP ne prenosi Vaše podatke u druge zemlje unutar ili izvan Europske unije, a ukoliko do potrebe za takvim prijenosom i dođe CERP će isti obaviti sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo pitanje.
 
 
Koja su Vaša prava i kako možete pristupiti, ispraviti i obrisati Vaše osobne podatke

Ovisno o pravnoj osnovi prikupljanja i obrade osobnih podataka Vaša prava mogu biti slijedeća:
 
  • Pravo na pristup i dobivanje kopije vaših osobnih podataka koji se obrađuju:

 - imate pravo tražiti potvrdu da li obrađujemo bilo koji od Vaših osobnih podataka. U slučaju kada obrađujemo Vaše osobne podatke, možete ostvariti pristup Vašim osobnim podacima i određenim informacijama o tome kako ih obrađujemo što znači da možete zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas, dobiti informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane.
 
  • Pravo na ispravak vaših osobnih podataka:

- znači da ukoliko dokažete da osobni podaci koje posjedujemo o Vama nisu točni, možete zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koje se na Vas odnose. U ovom slučaju imate pravo ograničiti obradu podataka čiju točnost osporavate sve dok ne provjerimo njihovu točnost.
 
  • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):
 - u određenim okolnostima imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose. Zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji se na Vas odnose možete podnijeti u bilo kojem trenutku, a pravo na brisanje istih uvjetovano je zakonskim pravima ili obvezama koje možda moramo poštivati radi zadržavanja podataka. U slučajevima kada, sukladno zakonu, utvrdimo da zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka treba odobriti, CERP će to učiniti bez ikakvog odgađanja. Također napominjemo kako pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se npr. u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja zakonskih prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe CERP i sl.
 
  • Podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
 
Ulaganje prigovora vezano za obradu osobnih podataka i traženje pristupa / ispravka Vaših osobnih podataka

Ako smatrate da CERP nema valjanu osnovu za obrađivanje Vaših osobnih podataka u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku/ci za zaštitu podataka na gore navedene adrese te ćemo u tom slučaju postupiti sukladno pozitivnom zakonodavstvu Republike Hrvatske, Politici privatnosti i internim aktima CERP-a.
Ako pak želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do određenih nepravilnosti u obradi Vaših osobnih podataka, također Vas molimo da se obratite Službenik/ci za zaštitu osobnih podataka sukladno gore navedenim odredbama Politike privatnosti CERP-a.
 
 
Politika videonadzora

Ista se obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.