Otvoreni postupak javne nabave usluga oglašavanja

Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ , br. 120/16 i 114/22), Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave usluga oglašavanja s ciljem sklapanja Ugovora o nabavi usluga oglašavanja u skladu sa zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.
 
CPV oznaka predmeta nabave: CPV  79341000-6 Usluge oglašavanja
Evidencijski broj nabave: 4/2023/JN
Broj objave: 2023/S 0F2-0041501
Datum objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 05.10.2023. godine
Preuzimanje dokumentacije isključivo na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Rok za dostavu ponuda je 25. listopada 2023. godine do 10:00 sati.