Nekretnine

Državnu imovinu, sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13) čine:
 • dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska,
 • nekretnine čiji je vlasnik Republika Hrvatska, a čije je upravljanje i raspolaganje uređeno Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i posebnim zakonima,
 • dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka,
 • dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima, te nekretnine čiji su imatelji, odnosno vlasnici zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 • dosadašnja imovina ukinute Agencije za upravljanje državnom imovinom koja je stečena na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 145/10 i 70/12), a u obliku pokretnina i potraživanja,
 • druga imovina.

U smislu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 94/13) pojedini pojavni oblici državne imovine su:
 • poljoprivredno zemljište
 • turističko i ostalo građevinsko zemljište
 • šume, šumska zemljišta i objekti kojima u skladu s posebnim propisima upravljaju Hrvatske šume
 • stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske
 • poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske
 • rudna blaga sukladno posebnom zakonu
 • ceste, autoceste, željezničke pruge i mostovi zajedno s pripadajućim zemljištem
 • imovina koja je imala vojnu namjenu
 • imovina koja ima vojnu namjenu
 • državna imovina u odnosu na koju sindikati zahtijevaju prijenos prava vlasništva
 • državna imovina sukladno Zakonu o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije (Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/04.)
 • nekretnine za koje je u tijeku postupak utvrđenja prava vlasništva sukladno članku 77. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00., 131/00., 27/01., 34/01., 65/01., 118/01., 80/02. i 81/02.)
 • nekretnine koje se u zemljišnim knjigama vode kao društveno vlasništvo i općenarodna imovina
 • nekretnine koje nisu procijenjene u postupku pretvorbe
 • zgrade Hrvatskoga sabora, Hrvatske narodne banke, Ured predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, zgrade i dijelovi zgrada koje koriste ministarstva i uredi (koji su u vlasništvu Republike Hrvatske), sudovi (Ustavni, Vrhovni, Visoki trgovački, Visoki upravni, Visoki prekršajni, županijski, upravni, trgovački, prekršajni i općinski), državno odvjetništvo (Državno odvjetništvo Republike Hrvatske te županijska i općinska državna odvjetništva) policija, carina ako su vlasništvo Republike Hrvatske
 • rezidencijalne nekretnine, nekretnine koje koriste diplomatska i konzularna predstavništva, a koje su državno vlasništvo
 • nekretnine koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, arheološka nalazišta, muzeji, kulturno dobro
 • prihodi državnog proračuna koji se ostvaruju na temelju naplaćivanja naknada za korištenje državne imovine (primjerice naknada za pravo građenja i pravo služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, koncesijske naknade, prihodi od najma stanova, zakupa poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta)
 • sportski objekti koji su vlasništvo Republike Hrvatske
 • vrijednosni papiri (dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Republika Hrvatska, dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima čiji je imatelj Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, a koje je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, dionice i poslovni udjeli u trgovačkim društvima te nekretnine čiji su imatelji, odnosno vlasnici zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska)
 • pokloni državnim dužnosnicima u vrijednosti većoj od 500,00 kuna
 • umjetnine
 • novac, novčani ekvivalenti, štedni ulozi, zlatne poluge, međunarodne devizne pričuve
 • oduzeta imovina ostvarena kaznenim djelima i prekršajem
 • elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema
 • patenti ustupljeni Republici Hrvatskoj i licencije
 • potraživanja Republike Hrvatske prema drugim državama, fizičkim i pravnim osobama
 • službena vozila, plovila i zrakoplovi u vlasništvu Republike Hrvatske
 • imovina dana na korištenje bivšim društveno-političkim organizacijama, a koja je na temelju Zakona o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših političkih organizacija (Narodne novine, br. 70/97) postala vlasništvo Republike Hrvatske
 • imovina u obliku dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima i potraživanja u istima, te u obliku poslovnih prostora i stanova, koja u cijelosti nije procijenjena, a vlasništvo je Republike Hrvatske
 • robne rezerve Republike Hrvatske
 • riblji fond i divljač
 • pojavni oblici imovine kojima su vlasnici ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska
 • epikontinentalni pojas i ribolovno zaštićeni pojas
 • vodne građevine
 • ostali pojavni oblici imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.