Oglas o prodaji nekretnine

Na temelju Zaključka Općinskog građanskog suda u Zagrebu, posl.br. Ovr-557/2020-78 od 2. srpnja 2021. Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6 objavljuje:
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE
I.          Prodaje se nekretnina upisana u zk.ul.br. 1209 k.o. Gornji Stenjevec, zk.č.br. 3026/6 obiteljska stambena zgrada u Zagrebu, Donji Jarek br. 17 i dvorište, površine 260 čhv, zk.č.br. 3026/9 oranica površine 45 čhv, ukupne površine 305 čhv.
 
II.         Nekretnina će biti izložena usmenoj prvoj javnoj dražbi koja će se održati u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba br. 145/I kat, dana 13. rujna 2021. u 9,30 sati.
 
III.        Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 2.850.000,00 kuna.
 
IV.       Vrijednost nekretnine može konačno biti utvrđena na ročištu za prodaju.
 
V.        Prodajom ne prestaju stvarne služnosti, stvarni tereti i prava građenja, kao niti osobne služnosti koje su u zemljišnoj knjizi upisane prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi (čl. 82. st. 1. OZ-a). Ostale osobne služnosti i stvarni tereti prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi (čl. 82. st. 3. OZ-a).
 
VI. Nekretnina se na dražbi ne može prodati ispod 2/3 procijenjene vrijednosti (1.900.000,00 kn). Kupac je dužan platiti poreze i pristojbe u vezi s prodajom.
 
VII. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u navedenom roku od 30 dana.
 
VIII. Kao kupci na dražbi mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije 8 dana prije održavanja ročišta za dražbu položile osiguranje u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine iz točke 3. Osiguranje se uplaćuje na račun Općinskog građanskog suda broj HR17 2390 0011 3000 0326 5, model HR05, poziv na broj 116-557-20, a potencijalni kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se osiguranje odmah nakon zaključenja javne dražbe.
 
IX. Stranci mogu nekretnine steći sukladno čl. 354. do čl. 358.b Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ovršenik ne može biti kupac.