Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj: 52/2018),  Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/2013, 66/2014) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik od 08. kolovoza 2018. godine, Klasa: 024-04/18-03/27, Urbroj: 360-00/02-2018-3, CERP objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju

 
Red. br. DRUŠTVO Broj dionica Ukupna nominalna vrijednost dionica u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje dionca u HRK
1 HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik 355.520 71.104.000,00 68,94% 126.800.000,00
 
Pravo na dostavu obvezujuće ponude imaju samo potencijalni ponuditelji koji otkupe Ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u Ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja Ponudbene dokumentacije iznosi 100.000,00 kuna i uplaćuje se na račun CERP-a broj: HR68 2402 0061 1006 7186 9 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka s pozivom na broj 661513- 88557173997, te naznakom da se Ponudbena dokumentacija kupuje za društvo HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik i točnim imenom ponuditelja. Strani ponuditelji mogu trošak Ponudbene dokumentacije u iznosu od 100.000,00 kuna uplatiti u kunskoj protuvrijednosti EUR-a, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, na devizni račun CERP-a kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9, s naznakom da se Ponudbena dokumentacija kupuje za društvo HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda neće biti razmatrana ako Ponudbena dokumentacija nije otkupljena najkasnije 48 sati prije roka određenog za podnošenje ponude, a ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz Ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje Ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja. Ako na uplatnici nije navedeno točno ime ponuditelja, ponuda će se smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje.
Ponuditelj može preuzeti Ponudbenu dokumentaciju pod uvjetom da je uplata cijene za Ponudbenu dokumentaciju evidentirana na računu CERP-a najkasnije 48 sati prije isteka roka za predaju ponuda.
Po predočenju dokaza o uplati cijene za Ponudbenu dokumentaciju te dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka, a isti se može preuzeti osobno na adresi: Centar za restrukturiranje i prodaju, Ivana Lučića 6, Zagreb ili se na traženje ponuditelja isti može dostaviti putem e-maila.
Ponuditelj može osobno preuzeti Ponudbenu dokumentaciju u prostorijama CERP-a ili će CERP ponuditelju dostaviti Ponudbenu dokumentaciju putem pošte ili elektronskim putem. Ponuditelj istovremeno stječe pravo da, nakon potpisa Izjave o povjerljivosti podataka, od CERP-a zatraži ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva («due dilligence»).
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 2.536.000,00 kuna.
Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija poznate domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a broj HR68 2402 0061 1006 7186 9 kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka, s pozivom na broj 661513- 88557173997.
Strani ponuditelj može izvršiti uplatu jamčevine u kunskoj protuvrijednosti EUR-a, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, na devizni račun kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9.
Ponuda neće biti razmatrana ako uz ponudu nije priloženo ponudbeno jamstvo.
Nakon donošenja Odluke o izboru najboljeg Ponuditelja, svim ostalim ponuditeljima vraća se ponudbeno jamstvo u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru Ponuditelja u postupku.
Ponudi treba priložiti slijedeće dokumente, u niže navedenom redoslijedu:
  1. Kopiju uplatnice o kupnji Ponudbene dokumentacije,
  2. Ponudbeno jamstvo (u obliku ponudbene bankarske garancije poznate domaće ili strane banke ili dokaz o uplati ponudbene jamčevine na račun CERP-a),
  3. Dokumente o identitetu i bonitetu Ponuditelja i ostale dokumente određene Ponudbenom dokumentacijom.
Rok za podnošenje obvezujuće ponude je do 22. listopada 2018. godine do 14:00 sati.
Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
CERP može odobriti produžetak roka za podnošenje obvezujućih ponuda ukoliko to ocijeni opravdanim.
Svi potencijalni ponuditelji koji dostave obvezujuću ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda.
CERP ima pravo odbaciti ponude koje ne ispunjavaju uvjete određene Ponudbenom dokumentacijom i Odlukom o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik.
CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
Ugovor o prodaji i prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg Ponuditelja, a koji rok se može produžiti Odlukom Upravnog vijeća CERP-a zbog nastalih objektivnih razloga na koje najbolji Ponuditelj nije utjecao niti je mogao utjecati.
Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica.
Prilikom odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude, CERP će se rukovoditi najvećom ponuđenom cijenom, pod uvjetom da predmetna obvezujuća ponuda nije uvjetovana od strane ponuditelja, odnosno ista mora biti dostavljena bez rezervi.
Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu državne imovine će, nakon ispunjenja obveze plaćanja kupovne cijene, predati Društvu ispravu podobnu za brisanje zaloga upisanog u korist Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, u z.k.ul.broj 2449 k.o.Gruž i to pod brojem Z-2034/02 sve upisano u Općinskom sudu u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik koji iznosi 20.213.233,03 kuna.
Kontakt informacije:                                                                      Tel:      + 385 (0) 1 6346  356
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                            + 385 (0) 1 6346  378
Ivana Lučića 6                                                                                  Fax:     + 385 (0) 1 6346  224
10 000 Zagreb                                                                                  E mail:  tibor.konjevod@cerp.hr
                                                                                                                     sektor-prodaje@cerp.hr
                                                                                                          Web stranica: www.cerp.hr