Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 9.852.828 dionica društva PETROKEMIJA d.d., Kutina

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 9.852.828 dionica društva PETROKEMIJA d.d., Kutina, javnim prikupljanjem ponuda od 31. svibnja 2022. godine, Klasa: 025-02/22-02/5, Urbroj: 360-00/01-2022-3, CERP objavljuje:
 

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 9.852.828 dionica

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

 
Društvo Broj dionica Ukupna nominalna vrijednost dionica u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje dionica
 u HRK
PETROKEMIJA d.d., Kutina 9.852.828 98.528.280,00 17,90% 305.437.668,00
 
Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo PETROKEMIJA d.d., Kutina i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 3.054.376,68 kuna. Ponudbeno jamstvo može biti u obliku ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije i ponudbeno jamstvo se uplaćuje na račun CERP-a, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22 model 00 s pozivom na broj 661513 - 24503685008.
Rok za podnošenje ponude je 06. srpnja 2022. godine do 14:00 sati.
Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi potencijalni ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 
Kontakt informacije:
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Tel:
 
E-mail:
Web stranica:
+ 385 (0) 1 6346  378
 
sektor-podaje@cerp.hr
www.cerp.hr