Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
          vana Lučića 6, 10000 Zagreb    
                                                    
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 2 (dva) poslovna udjela društva DE-FOS d.o.o., Kutina, javnim prikupljanjem ponuda od 9. prosinca 2020. godine, Klasa: 024-04/20-03/05, Urbroj: 360-00/01-2020-4, CERP objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje poslovnih udjela u HRK
DE-FOS d.o.o., Kutina 2 5.265.600,00 100,00% 2.200.000,00

Osim plaćanja kupovne cijene za kupnju poslovnih udjela, traži se i ispunjenje obveze osiguranja redovitog poslovanja i zadržavanja postojeće djelatnosti društva za razdoblje od 2 godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, a koje ispunjenje obveze mora biti osigurano bankarskom garancijom, te obveza dostave poslovnog plana društva.
Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo DE-FOS d.o.o., Kutina i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 22.000,00 kuna. Ponudbeno jamstvo može biti u obliku ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije i ponudbeno jamstvo se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22  model 00 s pozivom na broj 661513 - 09211091279.
 
Rok za podnošenje ponude je 29. siječnja 2021. godine do 14:00 sati.
 
Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 
Kontakt informacije:
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                             
Ivana Lučića 6                                                                                 
10 000 Zagreb                                                                                  
Tel:
 
Fax:
E mail:
Web stranica:
+ 385 (0) 1 6346  378
+ 385 (0) 1 6346  211
+ 385 (0) 1 6346  224
sektor-prodaje@cerp.hr
www.cerp.hr