Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb    
                                                     
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 2 (dva) poslovna udjela društva ORLJAVA d.o.o., Požega (dalje u tekstu: Društvo), javnim prikupljanjem ponuda od 9. prosinca 2020. godine, Klasa: 024-04/20-03/05, Urbroj: 360-00/01-2020-2, CERP objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a

DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje poslovnih udjela u HRK
ORLJAVA d.o.o., Požega 2 23.521.700,00 100,00% 1,00

 

Osim plaćanja kupovne cijene za kupnju poslovnih udjela, potencijalni ponuditelj se obvezuje predati CERP-u brisovno očitovanje za brisanje posebnog založnog prava na instrumentima osiguranja zasnovanog Ugovorom o financijskom osiguranju br. 116-70/2017-HPB/HBOR od 23. kolovoza 2017. godine, a koja sredstva osiguranja osiguravaju iznos novčane tražbine Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke d.d. prema Društvu kao korisniku kredita iz Ugovora o dugoročnom kreditu sklopljenog 23. kolovoza 2017. broj: 116-70/2017- HPB/HBOR, uz Dodatak 1. Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 116-70/2017- HPB/HBOR od 27. studenog 2019. i Dodatak 2. Ugovoru o dugoročnom kreditu broj: 116-70/2017- HPB/HBOR od 28. listopada 2020. u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela Društva
Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo ORLJAVA d.o.o., Požega i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 1,00 kune, koji se iznos uplaćuje na račun CERP-a.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije i ponudbeno jamstvo se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22  model 00 s pozivom na broj 661513 - 28061327329.
 
Rok za podnošenje ponude je 22. veljače 2021. godine do 14:00 sati.
Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 

Kontakt informacije:
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                              
Ivana Lučića 6                                                                                 
10 000 Zagreb                                                                                 
Tel:
 
Fax:
E mail:
Web stranica:
+ 385 (0) 1 6346  378
+ 385 (0) 1 6346  356
+ 385 (0) 1 6346  224
sektor-prodaje@cerp.hr
www.cerp.hr