Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
 Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb   
                                                     
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 2 (dva) poslovna udjela društva DE-FOS d.o.o., Kutina, javnim prikupljanjem ponuda od 11. veljače 2021. godine, Klasa: 024-04/21-04/11, Urbroj: 360-00/01-2021-2, CERP objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 2 (dva) poslovna udjela

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

 

DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje poslovnih udjela u HRK
DE-FOS d.o.o., Kutina 2 5.265.600,00 100,00% 1,00
 
Osim plaćanja kupovne cijene za kupnju poslovnih udjela, traži se ispunjenje obveze osiguranja nastavka redovitog poslovanja i zadržavanja postojeće djelatnosti društva za razdoblje od najmanje 2 godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, izvršenje povećanja temeljnog kapitala društva uplatom iznosa od 7.000.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela (namjenski za financiranje redovitog poslovanja), ugovorom o prodaji i prijenosu poslovnih udjela obvezati se da se u slučaju raskida ugovora iz razloga za koje odgovara stjecatelj odriče svih eventualnih potraživanja prema prodavatelju i društvu i podnošenje bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete od prodavatelja i društva radi raskida ugovora i nakon stjecanja poslovnih udjela i osigurati da društvo, bez odgađanja, sazove i održi skupštinu društva na kojoj će se izvršiti izmjene i dopune akta o osnivanju društva, na način da se predvidi postojanje Nadzornog odbora Društva u kojem će biti zastupljen predstavnik Republike Hrvatske, te obveza dostave poslovnog plana društva.
Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo DE-FOS d.o.o., Kutina i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije uplaćuje se na račun CERP-a kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22  model 00 s pozivom na broj 661513 - 09211091279.
 
Rok za podnošenje ponude je 8. ožujka 2021. godine do 14:00 sati.
 
Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 
Kontakt informacije:
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                              
Ivana Lučića 6                                                                                
10 000 Zagreb                                                                                 
Tel:
 
Fax:
E mail:
Web stranica:
+ 385 (0) 1 6346  378
+ 385 (0) 1 6346  211
+ 385 (0) 1 6346  224
sektor-prodaje@cerp.hr
www.cerp.hr