Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 1 (jednog) poslovnog udjela trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 1 (jednog) poslovnog udjela društva LIPOVICA d.o.o., Popovača, javnim prikupljanjem ponuda od 8. srpnja 2021. godine, Klasa: 024-04/21-03/04, Urbroj: 360-00/01-2021-2, CERP objavljuje:
 

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnog udjela

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnog udjela u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje poslovnog udjela u HRK
LIPOVICA d.o.o. Popovača 1 39.610.600,00 100,00% 10.000.000,00
Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo LIPOVICA d.o.o., Popovača i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 100.000,00 kuna. Ponudbeno jamstvo može biti u obliku ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije i ponudbeno jamstvo se uplaćuje na račun CERP-a, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22 model 00 s pozivom na broj 661513 - 62434592704.
Rok za podnošenje ponude je 3. rujna 2021. godine do 14:00 sati.
Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi potencijalni ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
Kontakt informacije:                                                                 Tel:          + 385 (0) 1 6346  378
Centar za restrukturiranje i prodaju                                                          + 385 (0) 1 6346  356
Ivana Lučića 6                                                                         Fax:          + 385 (0) 1 6346  224
10 000 Zagreb                                                                                E mail: sektor-prodaje@cerp.hr
                                                                                                         Web stranica: www.cerp.hr