Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

​                                                                                                                    
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavak 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za
 dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 CETRA d.d., Zagreb 66 0,20 10.200,00 200,00 1.020,00 13.10.2022. u 11,00 04.10.2022. do 15,30 -
2 ĐURO ĐAKOVIĆ APARATI d.d., Slavonski Brod 793 2,24 12.600,00 200,00 1.260,00 13.10.2022. u 11,20 04.10.2022. do 15,30 -
3 GRAMAT d.o.o., Zagreb 2 0,003 316,00 100,00 31,60 13.10.2022. u 11,40 04.10.2022. do 15,30 60
4 GRAMAT-LORIS d.o.o., Zagreb 132 0,36 24.800,00 300,00 2.480,00 13.10.2022. u 12,00 04.10.2022. do 15,30 60
5 HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Vodice 1.768 0,17 3.540,00 100,00 354,00 13.10.2022. u 12,20 04.10.2022. do 15,30 -
6 HOTEL JADRAN ŠIBENIK d.d., Šibenik 1.768 0,35 6.400,00 100,00 640,00 13.10.2022. u 12,40 04.10.2022. do 15,30 -
7 METALMINERAL d.o.o., Kerestinec 1 0,47 16.750,00 200,00 1.675,00 13.10.2022. u 13,00 04.10.2022. do 15,30 30
8 PASTOR INŽENJERING d.d., Rakitje 49 0,08 1.560,00 100,00 156,00 13.10.2022. u 13,20 04.10.2022. do 15,30 -
9 PLOŠNJAK d.d., Trogir 131 0,69 20.305,00 300,00 2.030,50 13.10.2022. u 13,40 04.10.2022. do 15,30 -
10 POLJOOPSKRBA-TEHNO d.d., Zagreb 3 0,15 3.240,00 100,00 324,00 13.10.2022. u 14,00 04.10.2022. do 15,30 -
11 SUPETAR d.d., Supetar 309 0,89 930,00 100,00 93,00 13.10.2022. u 14,20 04.10.2022. do 15,30 -
12 B-COOP d..o.o., Umag 1 4,17 136.000,00 700,00 13.600,00 24.10.2022. u 12,00 13.10.2022. do 15,30 30
13 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb 411 0,14 175.100,00 900,00 17.510,00 24.10.2022. u 12,20 13.10.2022. do 15,30 -
14 TEKSTIL d.d., Karlovac 144 0,23 100.800,00 600,00 10.080,00 24.10.2022. u 12,40 13.10.2022. do 15,30 -
15 UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik 876 0,28 262.800,00 1.400,00 26.280,00 24.10.2022. u 13,00 13.10.2022. do 15,30 -
16 VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Velika Gorica 1 35,39 820.400,00 4.200,00 82.040,00 24.10.2022. u 13,20 13.10.2022. do 15,30 30
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 3.,4.,7.,12. i 16.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,