Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb 110 0,04 51.040,00 600,00 5.104,00 04.03.2021. u 9,20 23.02.2021. do 16,00 -
2 CHROMOS-SVJETLOST d.o.o., Lužani 13 0,07 96.000,00 1.000,00 9.600,00 04.03.2021. u 9,40 23.02.2021. do 16,00 15
3 CROATIAPLAN d.o.o., Zagreb 4 3,81 2.850,00 100,00 285,00 04.03.2021. u 10,00 23.02.2021. do 16,00 30
4 Građapromet d.o.o., Našice 1 2,73 1.720,00 100,00 172,00 04.03.2021. u 10,20 23.02.2021. do 16,00 -
5 HRVATSKI DUHANI d.d., Virovitica 455 0,05 11.400,00 200,00 1.140,00 04.03.2021. u 10,40 23.02.2021. do 16,00 -
6 INTERMOD d.o.o., Zadar 2 0,11 71.500,00 800,00 7.150,00 04.03.2021. u 11,00 23.02.2021. do 16,00 30
7 ISTRA-AUTO d.d., Umag 1.074 1,29 39.738,00 400,00 3.973,80 04.03.2021. u 11,20 23.02.2021. do 16,00 -
8 LABINPROGRES-TPS d.o.o., Labin 1 0,49 12.100,00 200,00 1.210,00 04.03.2021. u 11,40 23.02.2021. do 16,00 30
9 AUTOTRANSPORT d.d., Šibenik 68 0,01 816,00 100,00 81,60 04.03.2021. u 12,00 23.02.2021. do 16,00 -
10 NAPRIJED d.o.o., Šibenik 1 9,46 51.450,00 600,00 5.145,00 04.03.2021. u 12,20 23.02.2021. do 16,00 15
11 HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji 1.205 0,08 70.000,00 700,00 7.000,00 04.03.2021. u 12,40 23.02.2021. do 16,00 -
12 ADRIACINK d.o.o, Split 120 0,22 7.400,00 100,00 740,00 04.03.2021. u 13,00 23.02.2021. do 16,00 -
13 PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik 3.405 0,12 13.620,00 200,00 1.362,00 04.03.2021. u 13,20 23.02.2021. do 16,00 -
14 TEHNOMONT d.d., Pula 205 0,08 27.060,00 300,00 2.706,00 04.03.2021. u 13,40 23.02.2021. do 16,00 -
15 TEHNOMONT d.o.o., Zagreb 3 0,94 17.050,00 200,00 1.705,00 04.03.2021. u 14,00 23.02.2021. do 16,00 30
16 UNION d.d., Zagreb 6 0,09 7.290,00 100,00 729,00 04.03.2021. u 14,20 23.02.2021. do 16,00 -
17 VETERINARSKA STANICA d.o.o., Grubišino Polje 5 6,37 34.000,00 400,00 3.400,00 04.03.2021. u 14,40 23.02.2021. do 16,00 38
18 Autotrans Lika d.d., Otočac 7.656 14,63 359.600,00 1.800,00 35.960,00 15.03.2021. u 11,00 04.03.2021. do 16,00 -
19 GIRK KALUN d.d., Drniš 4.479 2,62 111.975,00 600,00 11.197,50 15.03.2021. u 11,30 04.03.2021. do 16,00 -
20 EXCELSA NEKRETNINE d.d., Dubrovnik 15.065 0,49 2.892.480,00 5.000,00 289.248,00 29.03.2021. u 13,00 18.03.2021. do 16,00 -
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 2.,3.,6.,8.,10.,15. i 17.:
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:      sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,