Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                                      
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavaka 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 CETRA d.d., Zagreb 66 0,20 14.520,00 200,00 1.452,00 04.10.2021. u 10,00 23.09.2021. do 16,00 -
2 CHROMOS AGRO d.o.o., Zagreb 2 0,07 62.000,00 700,00 6.200,00 04.10.2021. u 10,20 23.09.2021. do 16,00 60
3 CROATIAPLAN d.o.o., Zagreb 4 3,81 1.500,00 100,00 150,00 04.10.2021. u 10,40 23.09.2021. do 16,00 30
4 ARAUSA  d.o.o., Vodice 1 1,32 1.500,00 100,00 150,00 04.10.2021. u 11,00 23.09.2021. do 16,00 90
5 HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Vodice 3.026 0,29 6.052,00 100,00 605,20 04.10.2021. u 11,20 23.09.2021. do 16,00 -
6 HOTEL JADRAN ŠIBENIK d.d., Šibenik 3.026 0,59 10.900,00 200,00 1.090,00 04.10.2021. u 11,40 23.09.2021. do 16,00 -
7 HRVATSKI DUHANI d.d., Virovitica 237 0,03 53.325,00 600,00 5.332,50 04.10.2021. u 12,00 23.09.2021. do 16,00 -
8 LAVČEVIĆ d.d., Split 20 0,004 700,00 100,00 70,00 04.10.2021. u 12,20 23.09.2021. do 16,00 -
9 LUKA d.d., Split 581 0,70 84.245,00 900,00 8.424,50 04.10.2021. u 12,40 23.09.2021. do 16,00 -
10 NAPRIJED d.o.o., Šibenik 1 9,46 46.300,00 500,00 4.630,00 04.10.2021. u 13,00 23.09.2021. do 16,00 15
11 PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik 6.090 0,21 12.180,00 200,00 1.218,00 04.10.2021. u 13,20 23.09.2021. do 16,00 -
12 SIRIO d.o.o., Umag 1 0,82 43.600,00 500,00 4.360,00 04.10.2021. u 13,40 23.09.2021. do 16,00 30
13 STRAŽAPLASTIKA d.d., Hum na Sutli 2 0,003 50,00 100,00 5,00 04.10.2021. u 14,00 23.09.2021. do 16,00 -
14 UNION d.d., Čakovec 85 0,09 3.060,00 100,00 306,00 04.10.2021. u 14,20 23.09.2021. do 16,00 -
15 VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o., Vukovar 2 0,4533 25.000,00 300,00 2.500,00 04.10.2021. u 14,40 23.09.2021. do 16,00 50
16 GRADAC d.o.o., Gradac 1.446 24,95 406.000,00 2.100,00 40.600,00 13.10.2021. u 11,30 04.10.2021. do 16,00 -
17 HOTEL MIRAN PIROVAC d.d., Pirovac 3.026 0,56 142.222,00 800,00 14.222,20 13.10.2021. u 12,00 04.10.2021. do 16,00 -
18 TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar 1.049 0,19 534.990,00 2.700,00 53.499,00 13.10.2021. u 12,30 04.10.2021. do 16,00 -
19 TVIN d.o.o., Virovitica 948 1,43 835.000,00 4.200,00 83.500,00 13.10.2021. u 13,00 04.10.2021. do 16,00 45
20 VETERINARSKA AMBULANTA SLUNJ d.o.o., Slunj 243 32,27 104.000,00 1.000,00 10.400,00 13.10.2021. u 13,30 04.10.2021. do 16,00 15
 

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 2.,3.,4.,10.,12.,15.,19. i 20.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog