Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 INOVINE d.d., Zagreb 308 0,13 7.200,00 100,00 720,00 03.05.2021. u 10,00 22.4.2021. do 16,00 -
2 OPREMA-PIT d.o.o, Ludbreg 1 0,06 1.100,00 100,00 110,00 03.05.2021. u 10,20 22.4.2021. do 16,00 30
3 PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka 1 0,47 24.400,00 300,00 2.440,00 03.05.2021. u 10,40 22.4.2021. do 16,00 30
4 ARAUSA d.o.o., Vodice 1 1,32 2.100,00 100,00 210,00 03.05.2021. u 11,00 22.4.2021. do 16,00 90
5 AUTOKAMP IMPERIAL VODICE d.d., Vodice 2.251 0,41 56.275,00 600,00 5.627,50 03.05.2021. u 11,20 22.4.2021. do 16,00 -
6 HOTEL IMPERIAL VODICE d.d., Vodice 1.763 0,17 7.052,00 100,00 705,20 03.05.2021. u 11,40 22.4.2021. do 16,00 -
7 HOTEL JADRAN ŠIBENIK d.d., Šibenik 1.763 0,34 12.700,00 200,00 1.270,00 03.05.2021. u 12,00 22.4.2021. do 16,00 -
8 MEMENTO SPALATO d.d., Split 1 0,001 530,00 100,00 53,00 03.05.2021. u 12,20 22.4.2021. do 16,00 -
9 RADEŽ d.d., Blato 6 0,01 1.240,00 100,00 124,00 03.05.2021. u 12,40 22.4.2021. do 16,00 -
10 SPLENDID d.o.o., Zagreb 3 0,10 31.200,00 400,00 3.120,00 03.05.2021. u 13,00 22.4.2021. do 16,00 -
11 UNION d.d., Čakovec 85 0,09 7.650,00 100,00 765,00 03.05.2021. u 13,20 22.4.2021. do 16,00 -
12 VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Klanjec 2 13,62 37.100,00 400,00 3.710,00 03.05.2021. u 13,40 22.4.2021. do 16,00 90
13 VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA d.o.o., Sveti Ivan Zelina 1 3,38 19.100,00 200,00 1.910,00 03.05.2021. u 14,00 22.4.2021. do 16,00 60
14 VS OZALJ d.o.o., Ozalj 488 18,25 58.560,00 600,00 5.856,00 03.05.2021. u 14,20 22.4.2021. do 16,00 30
15 VIGAL d.o.o., Vrgorac 25 0,07 1.640,00 100,00 164,00 03.05.2021. u 14,40 22.4.2021. do 16,00 20
16 ACM d.d., Zagreb 931 0,65 122.250,00 1.000,00 12.225,00 12.05.2021. u 11,00 03.05.2021. do 16,00 -
17 ADRIAL PLUS d.o.o., Šibenik 1 4,01 553.400,00 2.800,00 55.340,00 12.05.2021. u 11,30 03.05.2021. do 16,00 30
18 HOTEL MIRAN PIROVAC d.d., Pirovac 1.763 0,33 165.722,00 1.000,00 16.572,20 12.05.2021. u 12,00 03.05.2021. do 16,00 -
19 POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o., Zagreb 201 7,93 440.800,00 2.300,00 44.080,00 12.05.2021. u 12,30 03.05.2021. do 16,00 30
20 TRGOCENTAR d.o.o., Zabok 905 1,78 757.400,00 3.800,00 75.740,00 12.05.2021. u 13,00 03.05.2021. do 16,00 15
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 2.,3.,4.,12.,13.,14.,15.,17.,19. i 20:
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:      sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,