Javni poziv za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave Rok za uplatu jamčevine
1. MERKANTILE d.d. Zagreb 3 0,004 477 100 47,70 03.04.2019. u 10,00 sati 25.03.2019.do 14,00 sati 25.03.2019.
2 HOTELI ZADAR d.d. Zadar 18 0,01 10.404 200 1.040,40 03.04.2019. u 11,00 sati 25.03.2019.do 14,00 sati 25.03.2019.
3. PREHRANA d.d.  Split 75 0,06 7.500 100 750 03.04.2019. u 12,00 sati 25.03.2019.do 14,00 sati 25.03.2019.
4. PGM RAGUSA d.d. Dubrovnik 171 0,01 1.881 100 188,10 03.04.2019. u 13,00 sati 25.03.2019.do 14,00 sati 25.03.2019.
5. RIZ INFOTEHNA d.d. Zagreb 673 7,83 38.361 400 3.836,10 12.04.2019. u 09,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
6. KONOPLJA d.d. Zagreb 13.324 53,13 5.700.000 5.700 570.000 12.04.2019. u 10,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
7. VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA d.o.o. Konjščina 32 1,02 16.480 200 1.648 12.04.2019. u 11,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
8. ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o. Slavonski Brod 1 24,59 181.570 1.900 18.157 12.04.2019. u 12,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
9. GP KRK d.d. Krk 172 0,22 44.720 500 4.472 12.04.2019. u 13,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
10. PAPUK d.d. Našice 53 0,09 4.346 100 434,60 12.04.2019. u 14,00 sati 03.04.2019. do 14,00 sati 03.04.2019.
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Pored navedenoga potrebno je uplatiti i jamčevinu na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 koja mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave. Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem: 6.
Potencijalni investititori, mogu nakon uplate jamčevine, zatražiti ovlaštenje za pregled Društva uz prethodni potpis Izjave o povjerljivosti.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem: 7.
Za prijenos poslovnih udjela u Društvu pod rednim brojem 7. potrebna je suglasnost Društva sukladno odredbama Društvenog ugovora. Ugovor o prodaji i prijenosu udjela za navedeno Društvo sklopiti će se s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana, od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela, koju Suglasnost će Društvo dati CERP-u u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. Izabrani ponuditelj će platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA I POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224, e- mail:  sektor-prodaje@cerp.hr,  web stranica: www.cerp.hr,
 
 
  1. “Privola“
  2. „Politika privatnosti –zaštita osobnih podatka“
  3. “Ugovor o kupoprodaji d.d. knjiga dionica 2019.“
  4. “Ugovor o kupoprodaji d.d. SKDD  2019.“
  5. “Ugovor o kupoprodaji d.o.o. 2019.“