Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 5.1.2021.

Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 5 društava dana 5. siječnja 2021. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, SIRIO d.o.o., Umag, KONOPLJA d.d., Klokočevec Samoborski i AGROLAGUNA d.d., Poreč nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društvo TUP d.d., Dubrovnik zaprimljena je valjana prijava i uplaćena jamčevina, te je dana 4. veljače 2021. godine održan postupak javnog nadmetanja na kojem su prodane dionice navedenog društva.