Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 26.11.2020. i izmjene oglasa od 11.12.2020.

Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 15 društava dana 26. studenog 2020. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a i izmjena Javnog poziva od 11. prosinca 2020. godine.
Za društva ETZ d.d., Osijek, RADEŽ d.d., Blato i AMD d.o.o., Gospić nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva INFOSISTEM d.d., Zagreb, MERCATOR - H d.o.o., Sesvete, PISMORAD d.d., Zagreb, HOTEL NJIVICE d.o.o., Njivice, HOTEL SPLIT d.d., Split, HOTEL SPLIT REZIDENCIJE d.d., Split, LUKA d.d., Split, RIBNJAČARSTVO POLJANA d. d., Ribnjaci, VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o., Crikvenica, ARSENAL HOLDINGS d.o.o., Zadar i HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 17. i 28. prosinca 2020. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice i udjeli navedenih društava, dok su udjeli društva ICC concept d.o.o., Cerovlje prodani temeljem prava prvokupa.