Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju iz oglasa od 22.10.2020.

Postupak javnog nadmetanja za prodaju dionica i poslovnih udjela društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18 - dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18 - dalje u tekstu: Uredba), započeo je objavom Javnog poziva za kupnju dionica i poslovnih udjela 20 društava dana 22. listopada 2020. godine u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama HGK i CERP-a.
Za društva FINVEST CORP d.d., Čabar, VIGAL d.o.o., Vrgorac, VIR 1898 d.d., Rijeka, ISTRA-AUTO d.d., Pula i VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec nisu dostavljene prijave i uplaćena jamčevina, te je postupak za navedena društva završio.
Za društva ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o., Slavonski Brod, GALA d.o.o., Bjelovar, ISTRA d.d., Pula, LUKA ZADAR d.d., Zadar, MERKANTILE d.d., Zagreb, UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, VLADIMIR GORTAN d.d., Pazin, VETERINARSKA STANICA d.o.o., Županja, VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o., Koprivnica, GEM d.o.o., Vinkovci, HRB DUNAVSKI LLOYD-SISAK d.o.o., Sisak, RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek i TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar zaprimljene su valjane prijave i uplaćena jamčevina, te su dana 12. i 23. studenog i 7. prosinca 2020. godine održani postupci javnog nadmetanja na kojima su prodane dionice i udjeli navedenih društava, dok su udjeli društva KLAS d.o.o., Ivanić-Grad prodani temeljem prava prvokupa.