VJESNIK d.d., Zagreb - produžetak roka za podnošenje obvezujućih ponuda 04.11.2015.

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) je na zahtjev potencijalnog ponuditelja a sukladno Ponudbenoj dokumentaciji produžio prvobitni rok za podnošenje obvezujućih ponuda (10. studenog 2015. godine) do 10. prosinca 2015. godine do 14:00 sati.

Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u CERP-u koja mora biti dostavljena zaključno do 10. prosinca 2015. godine do 14:00 sati. Ponuda podnesena izvan roka i nepotpuna ponuda neće se razmatrati.