IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb - u drugom krugu javnog prikupljanja ponuda pristigla je jedna obvezujuća ponuda

Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 8 (osam) pisama namjere.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 02. siječnja 2015. godine donijela je Odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju 157.997 dionica društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb. Donošenjem ove Odluke započeo je drugi krug javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.

Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 19. siječnja 2015. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.
U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena u iznosu od 7.789.252,10 kuna, te obvezni uvjeti dostave obvezujuće ponude sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 02. siječnja 2015. godine.
Treba istaknuti kako je početna cijena definirana, temeljem procjene ovlaštenog investicijskog savjetnika. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je zaključno do 25. ožujka 2015. godine do 14,00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljene su četiri (4) ponudbene dokumentacije, i to od strane slijedećih društava:​
  • PHARMAS d.o.o. ZAGREB i NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. ZAGREB
  • VISIA CROATICA d.o.o. ZAGREB
  • BILTHOVEN BIOLOGICALS, NETHERLANDS
  • JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. ZAGREB

Dana 25. ožujka 2015. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponuditelja i medija, utvrdilo je, da je pristigla jedna obvezujuća ponuda koju je dostavilo trgovačko društvo VISIA CROATICA d.o.o. ZAGREB, a čiju ponudu će u narednim danima detaljno analizirati stručne službe.
Konačnu odluku obzirom da je riječ o trgovačkom društvu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku donijeti će Vlada RH.

Link na Odluku u kojoj je definirana početna cijena kao i ostali obvezni uvjeti.