CERP zaprimio tri obvezujuće ponude za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik

Slika /slike/maestral.jpg
Na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj: 52/2018), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/2013, 66/2014) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) od 08. kolovoza 2018. godine, Klasa: 024-04/18-03/27, Urbroj: 360-00/02-2018-3, dana 23. kolovoza pokrenut je postupak javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju 355.520 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju, s početnom cijenom od 126.800.000,00 kuna za sve dionice koje su predmet prodaje.
Tijekom postupka javnog prikupljanja ponuda za kupnju 355.520 dionica Društva otkupljeno je 6 (šest) ponudbenih dokumentacija, te su dostavljene 3 (tri) obvezujuće ponude od strane slijedećih ponuditelja:
 
1.  J&T IB CAPITAL MARKETS a.s., Prag, Republika Češka
2.  ECO INVESTMENT a.s., Prag, Republika Češka
3.  PND Strategija d.o.o., Zagreb

Trgovačko društvo J&T IB CAPITAL MARKETS a.s., Prag, Republika Češka ponudilo je cijenu od 145.900.000,00 kuna za dionice Društva koje su predmet prodaje, trgovačko društvo ECO INVESTMENT a.s., Prag, Republika Češka ponudilo je cijenu od 141.073.216,00 kuna, dok je najveća cijena ponuđena od strane trgovačkog društva PND Strategija d.o.o., Zagreb u iznosu od 153.500.000,00 kuna.