9. sjednica Upravnog vijeća CERP-a

Dana 2. studenog 2017. godine, održana je redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) .

Upravno vijeće CERP-a  donijelo je Odluke o prijedlogu članova Nadzornog odbora za društva JADRAN d.d. Crikvenica,  HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, INSTITUT ZA SIGURNOST d.d. Zagreb, BRODOTROGIR d.d. Trogir, te Odluke o pokretanju prodaje dionica postupkom javnog prikupljanja ponuda za HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik i JADRAN d.d. Crikvenica. Također, Odluke o pokretanju prodaje poslovnih udjela postupkom javnog nadmetanja za ADRIADIESEL d.d. karlovac, AERODROM BRAČ d.o.o. Gornji Humac, DUBROVAČKO PRIMORJE d.d. Dubrovnik, ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o. Slavonski Brod, LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek, METALMINERAL d.d. Kerestines, ZADARSKA TISKARA d.d. Zadar te Odluku o početnoj cijeni i provedbi postupka prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb.

Prihvaćena su Izvješća o provedenim postupcima javnog nadmetanja za kupnju poslovnih udjela i kupnju dionica društava u vlasništvu Republike Hrvatske AUTODUBROVNIK d.d. Dubrovnik i METALMINERAL d.d. Kerestinec te Odluka o prijevremenom povratu glavnice u visini od 35.000.000,00 kn po kreditnoj partiji kod Erste& Steiermarkische bank d.d. Rijeka.

Donesene su i Odluke o davanju suglasnoti na uvrštenje dionica iz portfelja RH na Listu dionica koje će bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima obitelji smrtano stradalog odnosno zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata te uvršenje dionica na listu dionica koja će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine.

Sve donesene odluke su objavljene na www.cerp.hr.