Redovna sjednica UV CERP-a održana 8. veljače 2018. godine

Slika /slike/sjednice.jpg
 1. Informacija o neizvršenim pravomoćnim Rješenjima ureda državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu kojima se utvrđuje pravo na naknadu za oduzetu imovinu u dionicama iz portfelja Republike Hrvatske sa odgovarajućim tabelarnim prikazima
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o pokrenutim postupcima i realizaciji prodaje dionica, poslovnih udjela i nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih državnih imatelja kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za društva ADRIADIESEL d.d. Karlovac, AERODROM BRAČ d.o.o. Gornji Humac, DUBROVAČKO PIMORJE d.d. Dubrovnik, ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o. Slavonski Brod, LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. Osijek, METALMINERAL d.d. Kerestinec i ZADARSKA TISKARA d.d. Zadar u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - prvi krug
 4. Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 35.261 dionice društva  DUBROVAČKO PRIMORJE d.d., Dubrovnik u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 3.620 dionica društva ZADARSKA TISKARA d.d., Zadar u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog nadmetanja za kupnju 4 (četiri) poslovna udjela društva AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac
 7. Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka javnog nadmetanja za kupnju 24.450 dionica društva ADRIADIESEL d.d., Karlovac u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 8. Odluka o prihvatu obvezujuće ponude ponuditelja za kupnju poslovnih udjela društva CLUB ADRIATIC d.o.o., Zagreb
 9. Odluka oprihvatu obvezujuće ponude za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica
 10. Odluka o prihvatu obvezujuće ponude za kupnju 621.086 dionica društva HOTELI MAKARSKA d.d., Makarska
 11. Odluka o neprihvaćanju obvezujuće ponude s pojašnjenjem ponuditelja J&T IB Capital Markets, Prag, Republika Češka za kupnju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d., Dubrovnik
 12. Odluka o pokretanju postupka javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik - prvi krug
 13. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva PANEX d.d., Čakovec
 14. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora društva HTP OREBIĆ d.d., Orebić
 15. Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave - direktora društva LUKA VUKOVAR d.o.o., Vukovar
 16. Odluka o prihvaćanju Informacije o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK d.d., Osijek
 17. Odluka o poništenju javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i člana Uprave društva Croatia Airlines d.d., Buzin
 18. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
 19. Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju dospjelog duga društva VARTEKS d.d., Varaždin iz postupka predstečajne nagodbe
 20. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
 21. Odluka o ispunjavanju ugovornih obveza iz Ugovora o prijenosu poslovnog udjela PRERADA ŽITARICA d.o.o., Grubišno Polje, broj: 2095696/9000 od 15. srpnja 2008. godine, Aneksa I. i Aneksa II. Ugovora
 22. Odluka o suglasnosti za sklapanje i na sadržaj Ugovora o radu ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju