Obavijest o pokretanju postupka neposredne prodaje-poziv za iskazivanje interesa

 
Obavijest o pokretanju postupka neposredne prodaje – poziv za iskazivanje interesa


REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Obavijest o pokretanju postupka neposredne prodaje
 – POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA -
Obzirom da na dva uzastopna postupka prodaje javnim nadmetanjem nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda, odnosno nije došlo do prodaje dionica, sukladno članku 32. stavak 9. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj: 52/18; dalje u tekstu: Zakon) i članku 32. stavak 1. Uredbe  o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine broj: 95/18; dalje u tekstu: Uredba) ispunjeni su preduvjeti za pokretanje postupka neposredne prodaje dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE i CERP-a :
Društvo Broj dionica/udjela Ukupna nominalna vrijednost u HRK % u temeljnom kapitalu
AUTOTRANS LIKA d.d. Otočac 7.656 - 14,63
TEHNOMONT d.d., Pula 205 61.500,00 0,08
PGM RAGUSA d.d., Dubrovnik 3.405 34.050,00 0,12
 
 
Postupak neposredne prodaje je postupak u kojem se potencijalni kupci nadmeću za kupnju ponuđenih dionica pod unaprijed određenim uvjetima, na način da se provodi postupak diskontiranja utvrđene početne cijene kao nadmetanje prema "dolje", sniženjem početne cijene za cjenovni korak nadmetanja, pri čemu se ugovor o prijenosu i prodaji dionica sklapa s kupcem koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.
Slijedom navedenog, pozivaju se sve zainteresirane osobe da pisanim putem iskažu interes za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva.
Pisani iskaz interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva dostavlja se na adresu CERP-a, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb, do zaključno 17. siječnja 2022. godine do 15,30 sati (danom predaje pisma interesa smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u, pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje) ili elektronskom poštom na mail adresu: sektor-prodaje@cerp.hr sa slijedećim podacima: naziv društva za koje se iskazuje interes, točan naziv fizičke/pravne osobe zainteresirane za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva, adresa, broj telefona/mobitela, broj faxa, e-mail adresa. Dostavljeno pismo interesa ne obvezuje, ali daje mogućnost sudjelovanja u postupku neposredne prodaje dionica Društva.
Nakon što CERP prikupi pisma interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva, izvršit će se procjena vrijednosti Društva sukladno odredbama članka 5. i 6.Uredbe te će ravnatelj CERP-a donijeti Odluku o prodaji dionica postupkom neposredne prodaje sukladno odredbama članka 33. Uredbe, o čemu će biti obaviješteni samo oni potencijalni investitori koji su CERP-u do gore navedenog roka dostavili pismo interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva.
U slučaju dodatnih informacija možete kontaktirati CERP na broj telefona ili 01 6346 378.