Natječaj za izbor ovlaštenog investicijskog društva 21.8.2023. godine


 
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
 
Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj: 52/18) i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine broj: 95/18) Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) raspisuje
 
 

NATJEČAJ

 
za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje
dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske i u zemljama Europske unije
 
 
Popis poslova koje će ovlašteno investicijsko društvo izvršavati sukladno ugovoru kojeg će sklopiti sa CERP-om:
 
 • obavljanje poslova pripreme prodaje dionica na Tržištu kapitala;
 • isticanje prodaje dionica na Tržištu kapitala sukladno uvjetima i nalozima   CERP-a;
 • dostavljanje dnevnog pisanog izvješća o izvršenoj realizaciji naloga CERP-a, uz obveznu kopiju izvatka iz knjige naloga po svakom izvršenom nalogu, odnosno obračun prodaje;
 • poslovi preknjižbe za prodane dionice na Tržištu kapitala sukladno Pravilnicima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) odnosno drugih klirinških društava registriranih u zemljama Europske unije;
 • dostava sredstava ostvarenih prodajom dionica, na bankovni račun  CERP-a odmah nakon izvršene namire;
 • obavljanje poslova pripreme kupnje dionica na Tržištu kapitala;
 • isticanje naloga za kupnju dionica na Tržištu kapitala sukladno uvjetima i nalozima CERP-a;
 • dostavljanje dnevnog pisanog izvješća o izvršenoj realizaciji naloga CERP-a, uz obveznu kopiju izvatka iz knjige naloga po svakom izvršenom nalogu, odnosno obračun kupnje;
 • poslovi preknjižbe za kupljene dionice na Tržištu kapitala sukladno pravilnicima SKDD-a;
 • alokacija kupljenih vrijednosnih papira na račune CERP-a registrirane kod SKDD-a nakon izvršene namire.
 
 1. U obvezujućoj ponudi za obavljanje navedenih usluga ovlašteno investicijsko društvo samostalno predlaže cjenik izražen u postotku za transakcije/trgovanja sklopljena unutar knjige naloga. U cijenu usluge moraju biti uključene sve naknade i provizije vezane uz transakciju/trgovanja. Maksimalan iznos cijene usluge ne može biti veći od 0,15%, i bez minimalne provizije.
 
 1. U obvezujućoj ponudi za obavljanje navedenih usluga ovlašteno investicijsko društvo samostalno predlaže cjenik izražen u postotku za transakcije/trgovanja sklopljena izvan knjige naloga kroz BLOK transakciju. U cijenu usluge se ne uključuju sve naknade i provizije vezane uz transakciju/trgovanja (samo brokerska provizija). Maksimalan iznos cijene usluge ne može biti veći od 0,03%. U slučaju da je 0,03% više od 4.000,00 EUR, maksimalni iznos cijene usluge ne može biti veći od 4.000,00 EUR.
 
Kriterij odabira biti će najpovoljnija obvezujuća ponuda po svakom segmentu.
CERP ima pravo odbiti sve obvezujuće ponude i poništiti postupak za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske i u zemljama Europske unije, bez da pri tom snosi odgovornost prema bilo kojem od Ponuditelja ili da ima obvezu obavijestiti Ponuditelje o razlozima za takav postupak.
Ovlašteno investicijsko društvo uz obvezujuću ponudu mora dostaviti:
 
 • izvod iz sudskog registra kojim se dokazuje da gospodarski subjekt ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom natječaja (članak 5. Zakona o Tržištu kapitala) – original ili ovjerena preslika ne starija od dana objave ovog natječaja;
 • ovjerenu presliku rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) da je investicijsko društvo ovlašteno za pružanje investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i točka 2. Zakona o Tržištu kapitala – zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i izvršavanje naloga za račun klijenta, na temelju odobrenja HANFE;
 • izjava investicijskog društva ovjerena kod javnog bilježnika da društvo nije bilo pod suspenzijom HANFE u zadnja 24 mjeseca;
 • original potvrde Zagrebačke burze o članstvu investicijskog društva - da je aktivan član Zagrebačke burze sukladno Pravilima Zagrebačke burze te da društvo nije u zadnja 24 mjeseca dobilo javnu opomenu;
 • original potvrde SKDD-a o članstvu investicijskog društva te da protiv društva nije bila donesena odluka o suspenziji u zadnja 24 mjeseca;
 • popis ovlaštenih brokera zaposlenih u investicijskom društvu;
 • "Company profile", brošuru odnosno prospekt ovlaštenog investicijskog društva iz kojeg su vidljive reference u obavljanju poslova s vrijednosnim papirima;
 • original ili ovjerena preslika potvrde Ministarstva financija - Porezne uprave o plaćenim porezima i doprinosima, ne starija od dana objave ovog natječaja;
 
Ugovor sa odabranim ovlaštenim investicijskim društvom sklapa se za razdoblje od tri godine uz mogućnost produženja ugovora.
 
Rok za pristizanje obvezujućih ponuda je 04. rujna 2023. godine do 14 sati.
Obvezujuće ponude se dostavljaju na adresu:
 
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Zagreb, Ivana Lučića 6
 
sa naznakom:
 
"OBVEZUJUĆA PONUDA ZA IZBOR OVLAŠTENOG INVESTICIJSKOG DRUŠTVA"
"NE OTVARAJ DO 04. rujna 2023. do 14 sati".
 
Obvezujuća ponuda se dostavlja u zatvorenoj kuverti.
U obvezujućoj ponudi mora obavezno biti naznačeno da ponuda ostaje na snazi 60 (šezdeset) dana od dana označenog za krajnji rok za dostavu ponuda (do zaključno 03. studenog 2023.)

Sve obvezujuće ponude otvorit će se dana 04. rujna 2023. u 14:00 sati u prostorijama CERP-a.
Pravovremene će se smatrati obvezujuće ponude koje su pristigle i evidentirane u CERP-u do 04. rujna 2023. godine do uključivo 14 sati.

Obvezujuće ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati. Obvezujuće ponude koje ne sadrže potrebne dokumente smatrati će se nepotpunima i neće se razmatrati.
Ugovor/i s najboljim Ponuditeljem sklopiti će se po donošenju Odluke o izboru najboljeg Ponuditelja.
 
 
Kontakt informacije:
Centar  za restrukturiranje
i prodaju
Ivana Lučića 6
10000 Zagreb
Tel: + 385 (0) 1 63 46 352
+ 385 (0) 1 63 46 228
+ 385 (0) 1 63 46 353
Fax:  + 385 (0) 1 63 46 224
e-mail: sektor-prodaje@cerp.hr
Web stranica: www.cerp.hr