Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a, javnim prikupljanjem ponuda


REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 6, 11. i 12. Pravilnika o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), KLASA: 940-02/21-01/1 URBROJ:360-03-03/05-2021-3 od 02. travnja 2021. objavljuje
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a,
javnim prikupljanjem ponuda
Red. br. Opis NEKRETNIN z.k. uložak k.č.br. Površina Početna cijena prodaje u kunama Iznos jamčevine u kunama Rok za podnošenje ponude Rok za uplatu jamčevine
1 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 446/2 758 m² 22.380,00 2.238,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
2 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 447/1 227 m² 6.702,00 670,20 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
3 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 447/2 461 m² 13.611,00 1.361,10 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
4 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 448/4 304 m² 8.976,00 897,60 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
5 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 448/5 821 m² 24.241,00 2.424,10 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
6 Građ. zemljište Priljevo, Vukovar 8940 k.o. Vukovar 448/6 256 m² 7.559,00 755,90 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
7 Građ. zemljište Ulica Petrovaradinska, Vukovar 11533 k.o. Vukovar 4061/17 380 m² 68.000,00 6.800,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
8 Građ. zemljište Ulica Petrovaradinska, Vukovar 11533 k.o. Vukovar 4061/18 380 m² 68.000,00 6.800,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
9 Građ. zemljište Ulica Petrovaradinska, Vukovar 11533 k.o. Vukovar 4061/19 380 m² 64.000,00 6.400,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
10 Građ. zemljište Ulica Petrovaradinska, Vukovar 11533 k.o. Vukovar 4061/20 375 m² 63.300,00 6.330,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
11 Građ. zemljište Željeznička ulica, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 249/2 220 m² 15.500,00 1.550,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
12 Građ. zemljište Ulica Vile Velebita, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 276 801 m² 56.600,00 5.660,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
13 Građ. zemljište Ulica Domovinskog rata, Vukovar 11725 k.o. Vukovar 220 892 m² 134.500,00 13.450,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
14 Građ. zemljište Ulica Blage Zadre, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 236/1 154m² 10.900,00 1.090,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
15 Građ. zemljište Ulica Blage Zadre, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 270/1 32 m² 2.300,00 230,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
16 Građ. zemljište Ulica Blage Zadre, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 270/2 739 m² 52.200,00 5.220,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
17 Građ. zemljište Ulica Blage Zadre, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 271/1 22 m² 1.600,00 160,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
18 Građ. zemljište Ulica Blage Zadre, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 271/2 737 m² 52.000,00 5.200,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
19 Građ. zemljište Ulica Vile Velebita, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 280 714 m² 39.300,00 3.930,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
20 Građ. zemljište Ulica Vile Velebita, Borovo naselje - Vukovar 11725 k.o. Vukovar 281 719 m² 43.200,00 4.320,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
21 Građ. Zemljište Ulica Vile Velebita, Borovo naselje, Vukovar 11725 k.o. Vukovar 282 827 m² 54.600,00 5.460,00 23.03.2022. do 12.00 18.03.2022.
Javno otvaranje ponuda održati će se 23. ožujka 2022. u 12,00 sati u CERP-u, Zagreb, Ivana Lučića 6.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju: "VIĐENO-KUPLJENO".
Kontakt informacije radnim danom od 9,00-12,00 sati na telefon 01/ 63 46 378.
Podnošenje ponuda: Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku nekretninu pojedinačno u zatvorenoj omotnici. Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE k.č.br. ________ z. k ul. ______ k.o. Vukovar - NE OTVARATI do 23. ožujka 2022. do 12,00 sati.".
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: CERP, Ivana Lučića 6., 10 000 Zagreb najkasnije do dana 23. ožujka 2022. do 12,00 sati.
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda održat će se u CERP-u na adresi Ulica Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb dana 23. ožujka 2022. u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici.
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da CERP može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
  OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA
Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Nekretnina se može razgledati u radno vrijeme od ponedjeljka do petka na upit na broj mobitela 098/269-091.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve domaće fizičke i pravne osobe, strane fizičke osobe ukoliko su državljani EU ili državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa te strane pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u EU i/ili u državama s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
Ukoliko pristignu 2 (dvije) identične ponude, s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku 3 (tri) dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima CERP će vratiti jamčevinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, s time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njene uplate do isplate.
CERP zadržava pravo odustanka od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku uz povrat jamčevine ponuditeljima.
Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te sastaviti zapisnik.
Nadležno tijelo CERP-a donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima.
CERP će pripremit nacrt ugovora o kupoprodaji.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji, isti potpisati i dostaviti CERP-u.
Kupac stupa u posjed nekretnine o čemu se sastavlja Zapisnik nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.
SADRŽAJ PONUDE
 Ponuda mora sadržavati:
 • oznaku nekretnine,
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe)
 • kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezina neprihvaćanja,
 • preslika važeće osobne iskaznice za ponuditelje domaće fizičke osobe,
 • preslika važeće putovnice za ponuditelje strane fizičke osobe,
 • izvadak iz sudskog registra ponuditelje domaće pravne osobe,
 • izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik za ponuditelje strane pravne osobe,
 • izvornik ili ovjerenu presliku nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana, svi ponuditelji,
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na CERP-ov žiro račun IBAN: HR6824020061100671869 otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, uz model 00 i poziv na broj 17214.-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koji se uplaćuje jamčevina, svi ponuditelji,
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, snositi troškove sklapanja i provedbe ugovora te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, svi ponuditelji.
Nekretnine se ne mogu prodati ponuditelju koji ima nedospjelu obvezu prema CERP-u, osim ako je posebnim propisima ili odlukom nadležnog tijela CERP-a odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.