Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a, javnim prikupljanjem ponuda.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 6, 11. i 12. Pravilnika o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), KLASA: 940-02/21-01/1 URBROJ:360-03-03/05-2021-3 od 2. travnja 2021. objavljuje

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu CERP-a,
javnim prikupljanjem ponuda
 
Red. br. Opis NEKRETNINA u z.k. z.k. uložak k.č.br. Površina Početna cijena prodaje u
EUR (HRK)
Iznos jamčevine u
 EUR (HRK)
Rok za podnošenje ponude
1 Oranica 11725 k.o. Vukovar 220 892 m² 12.360,00 (93.126,42) 1.236,00 (9.312,64) 27.11.2023. do 12.00
2 Gradilište 11725 k.o. Vukovar 236/1 154 m² 1.090,00 (8.212,61) 109,00 (821,26) 27.11.2023. do 12.00
3 Oranica UL. J. Brandajza 11725 k.o. Vukovar 249/2 220 m² 1.940,00 (14.616,93) 194,00 (1.461,69) 27.11.2023. do 12.00
4 Oranica 11725 k.o. Vukovar 276 801 m² 7.040,00 (53.042,88) 704,00 (5.304,29) 27.11.2023. do 12.00
5 Oranica UL. Vile Velebita 11725 k.o. Vukovar 280 714 m² 6.280,00 (47.316,66) 628,00 (4.731,66) 27.11.2023. do 12.00
6 Oranica UL. Vile Velebita 11725 k.o. Vukovar 281 719 m² 6.320,00 (47.618,04) 632,00 (4.761,80) 27.11.2023. do 12.00
7 Oranica 11725 k.o. Vukovar 282 827 m² 7.270,00 (54.775,82) 727,00 (5.477,28) 27.11.2023. do 12.00


Javno otvaranje ponuda održati će se 27. studenoga 2023. u 12,00 sati u CERP-u, Zagreb, Ivana Lučića 6.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju: "VIĐENO-KUPLJENO".
Kontakt informacije radnim danom od 9,00-12,00 sati na telefon 01/ 63 46 378.

Podnošenje ponuda: Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku nekretninu pojedinačno u zatvorenoj omotnici. Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE k.č.br. ________ z. k ul. ______ k.o. Vukovar - NE OTVARATI do 27. studenoga 2023. do 12,00 sati."
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: CERP, Ivana Lučića 6., 10 000 Zagreb te moraju biti zaprimljene u CERP-u najkasnije do 27. studenoga 2023. do 12,00 sati.
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu neće biti razmatrane.

Javno otvaranje ponuda održat će se u CERP-u na adresi Ulica Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb dana 27. studenoga 2023. u 12,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici.
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da CERP može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).

OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA
Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Nekretnina se može razgledati u radno vrijeme od ponedjeljka do petka na upit na broj mobitela 098/269-091.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve domaće fizičke i pravne osobe, strane fizičke osobe ukoliko su državljani EU ili državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa te strane pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u EU i/ili u državama s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
Ukoliko pristignu 2 (dvije) identične ponude, s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku 3 (tri) dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima CERP će vratiti jamčevinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, s time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njene uplate do isplate.
CERP zadržava pravo odustanka od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku uz povrat jamčevine ponuditeljima.
Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te sastaviti zapisnik.
Nadležno tijelo CERP-a donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima.
CERP će pripremit nacrt ugovora o kupoprodaji.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji, isti potpisati i dostaviti CERP-u.
Kupac stupa u posjed nekretnine o čemu se sastavlja Zapisnik nakon uplate cjelokupne kupoprodajne cijene, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.


SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
 
 • oznaku nekretnine,
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima,
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe)
 • kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezina neprihvaćanja,
 • preslika važeće osobne iskaznice za ponuditelje domaće fizičke osobe,
 • preslika važeće putovnice za ponuditelje strane fizičke osobe,
 • izvadak iz sudskog registra ponuditelje domaće pravne osobe,
 • izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik za ponuditelje strane pravne osobe,
 • izvornik ili ovjerenu presliku nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana, svi ponuditelji,
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na CERP-ov žiro račun IBAN: HR6824020061100671869 otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, uz model 00 i poziv na broj 17214 - OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koji se uplaćuje jamčevina, svi ponuditelji,
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, snositi troškove sklapanja i provedbe ugovora te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, svi ponuditelji.

Nekretnine se ne mogu prodati ponuditelju koji ima dospjelu obvezu prema CERP-u, osim ako je posebnim propisima ili odlukom nadležnog tijela CERP-a odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.