Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                              


REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 26. stavka 1., članka 28. stavka 6. i stavka 7. i članka 32. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje:

Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje
u EUR (kn)
Cjenovni korak
u EUR (kn)
Jamčevina
 u EUR (kn)
Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine
1 HOTEL CROATIA d.d., Cavtat 780 0,005 2.340,00
 (17.630,73)
30,00
(226,04)
234,00
(1.763,07)
21.08.2023. u 14,00 09.08.2023. do 15,30
2 JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik 780 0,005 3.900,00
(29.384,55)
40,00
(301,38)
390,00
(2.938,46)
21.08.2023. u 14,20 09.08.2023. do 15,30
3 LUKA d.d., Split 1 0,001 54,00
(406,86)
20,00
(150,69)
5,40
(40,69)
21.08.2023. u 14,40 09.08.2023. do 15,30
4 OLYMPIA VODICE d.d., Vodice 590 0,12 11.070,00
(83.406,92)
120,00
(904,14)
1.107,00
(8.340,69)
21.08.2023. u 15,00 09.08.2023. do 15,30
5 SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., Županja 39.700 14,64 694.000,00
(5.228.943,00)
700,00
(5.274,15)
69.400,00
(522.894,30)
14.09.2023. u 13,00 05.09.2023. do 15,30Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem
Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr