Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                      
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavak 6. i članka 32. stavka 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo Broj dionica % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje
u EUR (kn)
Cjenovni korak
u EUR (kn)
Jamčevina
 u EUR (kn)
Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine
1 HOTEL SPLIT  d.d., Split 3 0,001 225,00
(1.695,26)
20,00
(150,96)
22,50
(169,53)
 01.03.2023. u 11,20  20.02.2023. do 15,30
2 HOTEL SPLIT REZIDENCIJE d.d., Split 3 0,001 120,00
 (904,14)
20,00
(150,96)
12,00
(90,41)
 01.03.2023. u 11,40  20.02.2023. do 15,30
3 HOTELI ZADAR d.d., Zadar 18 0,01 1.330,00
(10.020,89)
20,00
(150,96)
133,00
(1.002,09)
 01.03.2023. u 12,00  20.02.2023. do 15,30
4 INOVINE d.d., Zagreb 308 0,13 825,75
(6.221,60)
20,00
(150,96)
82,58
(622,16)
 01.03.2023. u 12,20  20.02.2023. do 15,30
5 ISTRA-AUTO d.d., Umag 32 0,04 64,00
(482,24)
20,00
(150,96)
6,40
(48,22)
 01.03.2023. u 12,40  20.02.2023. do 15,30
6 MEĐIMURJE IPC d.d., Čakovec 121 0,21 3.146,00
(23.703,54)
40,00
(301,38)
314,60
(2.370,35)
 01.03.2023. u 13,00  20.02.2023. do 15,30
7 Montmontaža projekti d.d., Zagreb 20 0,004 160,00
(1.205,52)
20,00
(150,96)
16,00
(120,55)
 01.03.2023. u 13,20  20.02.2023. do 15,30
8 TPK OROMETAL d.d., Oroslavlje 1 0,003 180,00
(1.356,21)
20,00
(150,96)
18,00
(135,62)
 01.03.2023. u 13,40 20.02.2023. do 15,30
9 MREŽNICA d.d., Duga Resa 10.578 9,77 105.780,00
(796.999,41)
530,00
(3.993,28)
10.578,00
(79.699,94)
10.03.2023. u 11,00 01.03.2023. do 15,30
10 SVPETRVS HOTELI d.d., Supetar 3.921 0,51 74.500,00
(561.320,25)
380,00
(2.863,11)
7.450,00
(56.132,03)
10.03.2023. u 11,20 01.03.2023. do 15,30

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,