Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), članaka 10-19. i članka 41. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine, broj 95/18)
Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 CESTA d.o.o. Pula 1 0,24 27.300,00 300,00 2.730,00 01.10.2020. u 10,00 22.09.2020. do 16,00 40
2 CROATIA PROTEKT  d.o.o. Garešnica 1 1,57 42.565,00 500,00 4.256,50 01.10.2020. u 10,20 22.09.2020. do 16,00 60
3 Građapromet d.o.o. Našice 1 2,73 4.300,00 100,00 430,00 01.10.2020. u 10,40 22.09.2020. do 16,00 -
4 JADRO- TRGOVINA d.d. Solin 14 0,65 48.020,00 500,00 4.802,00 01.10.2020. u 11,00 22.09.2020. do 16,00 -
5 LABINPROGRES- TPS d.o.o. Labin 1 0,49 25.700,00 300,00 2.570,00 01.10.2020. u 11,20 22.09.2020. do 16,00 30
6 MGK-pack d.d. Kukuljanovo 12 0,005 252,00 100,00 25,20 01.10.2020. u 11,40 22.09.2020. do 16,00 -
7 OPREMA-STROJEVI d.d Ludbreg 81 0,20 13.041,00 200,00 1.304,10 01.10.2020. u 12,00 22.09.2020. do 16,00 -
8 OTV d.d. Zagreb 846 9,80 28.764,00 300,00 2.876,40 01.10.2020. u 12,20 22.09.2020. do 16,00 -
9 POLJOPRIVREDA LIPIK d.d. Lipik 97 0,30 9.991,00 100,00 999,10 01.10.2020. u 12,40 22.09.2020. do 16,00 -
10 SIRIO d.o.o. Umag 1 0,82 76.200,00 800,00 7.620,00 01.10.2020. u 13,00 22.09.2020. do 16,00 15
11 STRAŽAPLASTIKA d.d. Hum Na Sutli 2 0,003 140,00 100,00 14,00 01.10.2020. u 13,20 22.09.2020. do 16,00 -
12 TEHNOMONT d.d. Pula 205 0,08 38.540,00 400,00 3.854,00 01.10.2020. u 13,40 22.09.2020. do 16,00 -
13 TEHNOPUBLIC d.o.o. Zagreb 1 3,79 2.175,00 100,00 217,50 01.10.2020. u 14,00 22.09.2020. do 16,00 90
14 TUP d.d. Dubrovnik 108 0,07 7.236,00 100,00 723,60 01.10.2020. u 14,20 22.09.2020. do 16,00 -
15 ZAG-VET d.o.o. Konjšćina 1 1,02 11.536,00 200,00 1.153,60 01.10.2020. u 14,40 22.09.2020. do 16,00 30
16 ŽITOPROIZVOD d.d. Karlovac 14 0,01 231,00 100,00 23,10 01.10.2020. u 15,00 22.09.2020. do 16,00 -
17 RIBARSTVO d.d. Donji Srb 3.061 19,3979 159.172,00 1.000,00 15.917,20 12.10.2020. u 11,30 01.10.2020. do 16,00 -
18 CHROMOS SVJETLOST d.o.o. Lužani 13 0,07 120.000,00 1.000,00 12.000,00 12.10.2020. u 12,00 01.10.2020. do 16,00 15
19 PODGORA d.o.o. Podgora 1 24,65 355.000,00 1.800,00 35.500,00 12.10.2020. u 12,30 01.10.2020. do 16,00 15
20 SONIK d.d. Vinkovci 912 1,02 173.280,00 1.000,00 17.328,00 12.10.2020. u 13,00 01.10.2020. do 16,00 -
 

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 1.,2.,5.,10.,13.,15.,18. i 19.:
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:      sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,