Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 26. stavka 1., članka 28. stavka 6. i stavka 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18 i 155/23), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u
 EUR
Cjenovni korak u
 EUR
Jamčevina u  EUR Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za
 dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 AUTOTRANS d.d., Cres 456 0,06 5.016,00 60,00 501,60 9.5.2024. u 12,00 29.4.2024. do 15,30  
2 CHROMOS BOJE I LAKOVI d.d., Zagreb 110 0,04 4.070,00 50,00 407,00 9.5.2024. u 12,30 29.4.2024. do 15,30  
3 DTR d.d., Zagreb 51 0,05 14,00 20,00 1,40 9.5.2024. u 13,00 29.4.2024. do 15,30  
4 HOTELI ZADAR d.d., Zadar 341 0,22 13.640,00 140,00 1.364,00 9.5.2024. u 13,30 29.4.2024. do 15,30  
5 LABINPROGRES - TPS d.o.o., Labin 1 0,49 620,00 20,00 62,00 9.5.2024. u 14,00 29.4.2024. do 15,30 30
6 ZLATNI RAT d.d., Bol 4.933 0,27 2.500,00 30,00 250,00 9.5.2024. u 14,30 29.4.2024. do 15,30  
7 INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d., Zagreb 40.259 95,60 650.000,00 700,00 65.000,00 20.5.2024. u 12,00 9.5.2024. do 15,30  

 

Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem: 5.

Za prijenos udjela u navedenom Društvu potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.

Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem: 7.

Potencijalni investitori mogu provesti „due diligence“ postupak nakon uplate jamčevine i potpisivanja Izjave o povjerljivosti.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,