Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6. i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 ĐURO ĐAKOVIĆ Alatnica d.o.o., Slavonski Brod 1 24,59 10.320,00 200,00 1.032,00 12.11.2020. u 11,00 03.11.2020. do 16,00 30
2 FINVEST CORP d.d., Čabar 3 0,0005 21,00 100,00 2,10 12.11.2020. u 11,20 03.11.2020. do 16,00 -
3 GALA d.o.o., Bjelovar 1 3,44 95.410,00 1.000,00 9.541,00 12.11.2020. u 11,40 03.11.2020. do 16,00 30
4 ISTRA d.d., Pula 133 0,20 11.704,00 200,00 1.170,40 12.11.2020. u 12,00 03.11.2020. do 16,00 -
5 LUKA ZADAR d.d., Zadar 290 0,09 16.414,00 200,00 1.641,40 12.11.2020. u 12,20 03.11.2020. do 16,00 -
6 MERKANTILE d.d., Zagreb 3 0,004 207,00 100,00 20,70 12.11.2020. u 12,40 03.11.2020. do 16,00 -
7 UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik 216 0,07 6.480,00 100,00 648,00 12.11.2020. u 13,00 03.11.2020. do 16,00 -
8 VIGAL d.o.o., Vrgorac 25 0,07 4.100,00 100,00 410,00 12.11.2020. u 13,20 03.11.2020. do 16,00 20
9 VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik 23 0,0027 2.024,00 100,00 202,40 12.11.2020. u 13,40 03.11.2020. do 16,00 -
10 VIR 1898 d.d., Rijeka 725 0,59 6.525,00 100,00 652,50 12.11.2020. u 14,00 03.11.2020. do 16,00 -
11 VLADIMIR GORTAN d.d., Pazin 297 1,36 38.907,00 400,00 3.890,70 12.11.2020. u 14,20 03.11.2020. do 16,00 -
12 ISTRA-AUTO d.d., Pula 1.074 1,29 131.028,00 1.000,00 13.102,80 23.11.2020. u 11,00 11.11.2020. do 16,00 -
13 KLAS d.o.o., Ivanić-Grad 1 24,26 513.780,00 2.600,00 51.378,00 23.11.2020. u 11,20 11.11.2020. do 16,00 30
14 VETERINARSKA STANICA d.o.o., Županja 23 9,13 124.500,00 1.000,00 12.450,00 23.11.2020. u 11,40 11.11.2020. do 16,00 40
15 VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o., Koprivnica 63 6,40 105.900,00 1.000,00 10.590,00 23.11.2020. u 12,00 11.11.2020. do 16,00 -
16 GEM d.o.o., Vinkovci 1 10,44 2.296.000,00 5.000,00 229.600,00 07.12.2020. u 11,00 26.11.2020. do 16,00 -
17 HRB DUNAVSKI LLOYD-SISAK d.o.o., Sisak 2 18,89 531.000,00 2.700,00 53.100,00 07.12.2020. u 11,20 26.11.2020. do 16,00 60
18 RESTORAN GRAND d.o.o., Osijek 1 44,26 850.000,00 4.300,00 85.000,00 07.12.2020. u 11,40 26.11.2020. do 16,00 -
19 TANKERSKA PLOVIDBA d.d., Zadar 1.049 0,19 1.258.800,00 5.000,00 125.880,00 07.12.2020.u 12,00 26.11.2020. do 16,00 -
20 VETERINARSKA STANICA VRBOVEC d.o.o., Vrbovec 1 12,95 2.452.250,00 5.000,00 245.225,00 07.12.2020. u 12,20 26.11.2020. do 16,00 60
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 1.,3.,8.,13,14.,17 i 20.:
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:      sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,