Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                                     
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 28. stavak 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za
dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 BRODOSPAS d.d., Split 110 0,03 11.550,00 200,00 1.155,00 26.05.2022. u 11,00 17.05.2022. do 15,30  -
2 GUMISERVIS d.d., Rijeka 135 0,96 17.900,00 200,00 1.790,00 26.05.2022. u 11,20 17.05.2022. do 15,30  -
3 KRATEKS d.d., Krapina 7 0,07 2.060,00 100,00 206,00 26.05.2022. u 11,40 17.05.2022. do 15,30  -
4 METALMINERAL d.o.o., Kerestinec 1 0,47 32.800,00 400,00 3.280,00 26.05.2022. u 12,00 17.05.2022. do 15,30 30
5 Montmontaža projekti d.d., Zagreb 20 0,004 800,00 100,00 80,00 26.05.2022. u 12,20 17.05.2022. do 15,30  -
6 VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE d.o.o., Brinje 1 17,66 67.600,00 700,00 6.760,00 26.05.2022. u 12,40 17.05.2022. do 15,30 30
7 VIS KONFEKCIJA d.d., Varaždin 15 0,08 11.385,00 200,00 1.138,50 26.05.2022. u 13,00 17.05.2022. do 15,30  -
8 VODOMATERIJAL d.d., Vukovar 266 0,44 34.580,00 400,00 3.458,00 26.05.2022. u 13,20 17.05.2022. do 15,30  -
9 ZIT d.o.o., Zagreb 13 0,61 19.500,00 200,00 1.950,00 26.05.2022. u 13,40 17.05.2022. do 15,30 15
10 DUBROVAČKI PODRUMI d.d., Gruda 278 0,35 27.800,00 300,00 2.780,00 26.05.2022. u 14,00 17.05.2022. do 15,30  -
11 GRAĐEVNO KORČULA d.o.o., Korčula 1 0,99 8.300,00 100,00 830,00 26.05.2022. u 14,20 17.05.2022. do 15,30 30
12 HOTEL CENTRAL d.o.o., Osijek 379 11,22 778.950,00 3.900,00 77.895,00 06.06.2022. u 12,00 25.05.2022. do 15,30  -
13 PREHRANA d.d., Kamen, Split 6.135 4,72 858.900,00 4.300,00 85.890,00 06.06.2022. u 12,30 25.05.2022. do 15,30  -
14 TVIN d.o.o., Virovitica 948 1,43 501.000,00 2.600,00 50.100,00 06.06.2022. u 13,00 25.05.2022. do 15,30 45
15 VITREX d.o.o., Virovitica 1 1,89 219.000,00 1.100,00 21.900,00 06.06.2022 u 13,30 25.05.2022. do 15,30  -
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 4.,6.,9.,11. i 14.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,