Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                                          
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 26. stavak 1., članka 28. stavaka 6.i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za
dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 AMINESS d.d., Novigrad 120 0,01 28.320,00 300,00 2.832,00 24.02.2022. u 10.20 15.02.2022. do 15.30 -
2 APZ-INŽENJERING d.d., Zagreb 143 1,05 42.900,00 500,00 4.290,00 24.02.2022. u 10.40 15.02.2022. do 15.30 -
3 AUTOKAMP IMPERIAL VODICE d.d., Vodice 1.773 0,32 26.595,00 300,00 2.659,50 24.02.2022. u 11.00 15.02.2022. do 15.30 -
4 BRODOSPAS d.d., Split 110 0,03 16.500,00 200,00 1.650,00 24.02.2022. u 11.20 15.02.2022. do 15.30 -
5 IC-HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA d.o.o., Čazma 1 0,73 4.500,00 100,00 450,00 24.02.2022. u 11.40 15.02.2022. do 15.30 30
6 MEĐIMURJE TEGRA d.d. Čakovec, Čakovec 34 0,10 2.414,00 100,00 241,40 24.02.2022. u 12.00 15.02.2022. do 15.30 -
7 PRECIZNA MEHANIKA ZAGREB d.o.o., Zagreb 2.438 3,49 52.700,00 600,00 5.270,00 24.02.2022. u 12.20 15.02.2022. do 15.30 30
8 Projektni biro Pakrac d.d., Pakrac 312 17,93 27.768,00 300,00 2.776,80 24.02.2022. u 12.40 15.02.2022. do 15.30 -
9 RADEŽ d.d., Blato 6 0,01 375,00 100,00 37,50 24.02.2022. u 13.00 15.02.2022. do 15.30 -
10 SIRIO d.o.o., Umag 1 0,82 26.160,00 300,00 2.616,00 24.02.2022. u 13.20 15.02.2022. do 15.30 30
11 SONIK d.d., Vinkovci 40 0,04 8.000,00 100,00 800,00 24.02.2022. u 13.40 15.02.2022. do 15.30 -
12 TEHNOMONT d.o.o., Zagreb 3 0,94 7.000,00 100,00 700,00 24.02.2022. u 14.00 15.02.2022. do 15.30 7
13 VETERINARSKA AMBULANTA IMOTSKI d.d., Imotski 24 4,70 1.400,00 100,00 140,00 24.02.2022. u 14.20 15.02.2022. do 15.30 -
14 VIS KONFEKCIJA d.d., Varaždin 15 0,08 16.275,00 200,00 1.627,50 24.02.2022. u 14.40 15.02.2022. do 15.30 -
15 3. MAJ STM d.o.o. Rijeka, Rijeka 1 100,00 10.000,00 100,00 1.000,00 07.03.2022. u 11.00 24.02.2022. do 15.30 -
16 B - COOP d.o.o., Umag 1 4,17 170.000,00 1.000,00 17.000,00 07.03.2022. u 11.20 24.02.2022. do 15.30 30
17 POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB d.o.o., Zagreb 201 7,93 309.540,00 1.600,00 30.954,00 07.03.2022. u 11.40 24.02.2022. do 15.30 30
18 TRGOCENTAR d.o.o., Zabok 905 1,78 530.180,00 2.700,00 53.018,00 07.03.2022. u 12.00 24.02.2022. do 15.30 40
19 ZADARSKA TISKARA d.d., Zadar 2.843 13,06 642.518,00 3.300,00 64.251,80 07.03.2022. u 12.20 24.02.2022. do 15.30 -
20 LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o., Osijek 6 16,74 2.720.000,00 5.000,00 272.000,00 21.03.2022. u 12.00 10.03.2022. do 15.30 15
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem 15: Potencijalni investitori mogu provesti „due diligence“ postupak nakon uplate jamčevine i potpisivanja Izjave o povjerljivosti.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 5.,7.,10.,12.,16.,17.,18. i 20.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,