Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                                    
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju članka 26. stavak 1., članka 28. stavaka 6.i 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje
Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za
dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
 
1 APB-PETRINJA d.o.o, Petrinja 9 23,41 28.800,00 300,00 2.880,00 02.12.2021. u 10,00 23.11.2021. do 15,30 30
2 GUMISERVIS d.d., Rijeka 135 0,96 29.850,00 300,00 2.985,00 02.12.2021. u 10,20 23.11.2021. do 15,30 -
3 ILOČKI PODRUMI d.d., Ilok 113 0,06 29.000,00 300,00 2.900,00 02.12.2021. u 10,40 23.11.2021. do 15,30 -
4 KRATEKS d.d., Krapina 7 0,07 3.400,00 100,00 340,00 02.12.2021. u 11,00 23.11.2021. do 15,30 -
5 LABINPROGRES-TPS d.o.o., Labin 1 0,49 6.100,00 100,00 610,00 02.12.2021. u 11,20 23.11.2021. do 15,30 30 
6 LUKA ZADAR d.d., Zadar 197 0,06 20.400,00 300,00 2.040,00 02.12.2021. u 11,40 23.11.2021. do 15,30 -
7 Montmontaža projekti d.d., Zagreb 20 0,004 1.000,00 100,00 100,00 02.12.2021. u 12,00 23.11.2021. do 15,30 -
8 TIM Topusko d.d., Zagreb 344 0,12 4.500,00 100,00 450,00 02.12.2021. u 12,20 23.11.2021. do 15,30 -
9 UNION d.d., Zagreb 33 0,39 15.180,00 200,00 1.518,00 02.12.2021. u 12,40 23.11.2021. do 15,30 -
10 VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Klanjec 2 13,62 18.600,00 200,00 1.860,00 02.12.2021. u 13,00 23.11.2021. do 15,30 90
11 VODOMATERIJAL d.d., Vukovar 266 0,44 42.800,00 500,00 4.280,00 02.12.2021. u 13,20 23.11.2021. do 15,30 -
12 3. MAJ STM d.o.o. Rijeka, Rijeka 1 100,00 20.000,00 200,00 2.000,00 13.12.2021. u 9,00 02.12.2021. do 15,30 -
13 ACM d.d., Zagreb 4.905 3,42 579.700,00 2.900,00 57.970,00 13.12.2021. u 9,20 02.12.2021. do 15,30 -
14 AMD d.o.o., Gospić 2 6,17 138.500,00 1.000,00 13.850,00 13.12.2021. u 9,40 02.12.2021. do 15,30 15
15 AUTOMEHANIKA d.o.o., Karlovac 91 1,86 280.000,00 1.400,00 28.000,00 13.12.2021. u 10,00 02.12.2021. do 15,30 -
16 HRB DUNAVSKI LLOYD-SISAK d.o.o., Sisak 2 18,891 460.000,00 2.300,00 46.000,00 13.12.2021. u 10,20 02.12.2021. do 15,30 60
17 PASTOR - TVA - d.d., Zagreb 1.307 2,69 654.000,00 3.300,00 65.400,00 13.12.2021. u 10,40 02.12.2021. do 15,30 -
18 UP ZAGREBAČKI PLAVI d.o.o., Zagreb 7.587 8,50 827.000,00 4.200,00 82.700,00 13.12.2021. u 11,00 02.12.2021. do 15,30 -
19 VALALTA d.o.o. Rovinj, Rovinj 33 0,1129 415.800,00 2.100,00 41.580,00 13.12.2021. u 11,20 02.12.2021. do 15,30 60
20 SOLANA STON d.o.o., Ston 1 9,14 1.400.000,00 5.000,00 140.000,00 27.12.2021. u 13,00 16.12.2021. do 15,30 15
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem 12: Potencijalni investitori mogu provesti „due diligence“ postupak nakon uplate jamčevine i potpisivanja Izjave o povjerljivosti.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 1.,5.,10.,14.,16.,19. i 20.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:       sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,