Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

                                                                                   
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavaka 6., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom
(Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje

Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti/  Izjave ovlaštenika prava prvokupa
1 APZ-INŽENJERING d.d., Zagreb 112 0,82 33.600,00 400,00 3.360,00 17.06.2021. u 9,30 08.06.2021. do 16,00 -
2 AUTOTRANSPORT d.d., Šibenik 68 0,01 408,00 100,00 40,80 17.06.2021. u 10,00 08.06.2021. do 16,00 -
3 ETZ d.d., Osijek 36 0,16 828,00 100,00 82,80 17.06.2021. u 10,30 08.06.2021. do 16,00 -
4 GRADINA d.o.o., Korčula 4 poslovna udjela i dijela 3 poslovna udjela 0,14 38.000,00 400,00 3.800,00 17.06.2021. u 11,00 08.06.2021. do 16,00 -
5 GRAĐEVNO KORČULA d.o.o., Korčula 1 0,99 8.300,00 100,00 830,00 17.06.2021. u 11,30 08.06.2021. do 16,00 30
6 ILOČKI PODRUM d.d., Ilok 123 0,07 45.100,00 500,00 4.510,00 17.06.2021. u 12,00 08.06.2021. do 16,00 -
7 JADRAN HOTELI d.d., Rijeka 389 0,15 82.468,00 900,00 8.246,80 17.06.2021. u 12,30 08.06.2021. do 16,00 -
8 LAVČEVIĆ d.d., Split 20 0,004 1.400,00 100,00 140,00 17.06.2021. u 13,00 08.06.2021. do 16,00 -
9 METALMINERAL d.o.o., Kerestinec 1 0,47 41.000,00 500,00 4.100,00 17.06.2021. u 13,30 08.06.2021. do 16,00 30
10 REGENERACIJA d.o.o, Zabok 717 1,92 96.000,00 1.000,00 9.600,00 17.06.2021. u 14,00 08.06.2021. do 16,00 -
11 TEHNOMONT d.o.o., Zagreb 3 0,94 10.000,00 100,00 1.000,00 17.06.2021. u 14,30 08.06.2021. do 16,00 30
12 VIR 1898 d.d., Rijeka 725 0,59 2.900,00 100,00 290,00 17.06.2021. u 15,00 08.06.2021. do 16,00 -
13 AMD d.o.o., Gospić 2 6,17 277.000,00 1.400,00 27.700,00 28.06.2021. u 10,30 16.06.2021. do 16,00 15
14 Autotrans Lika d.d., Otočac 7.656 14,63 180.000,00 1.000,00 18.000,00 28.06.2021. u 11,00 16.06.2021. do 16,00 -
15 JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik 28.653 0,18 487.100,00 2.500,00 48.710,00 28.06.2021. u 11,30 16.06.2021. do 16,00 -
16 OLYMPIA VODICE d.d., Vodice 4.664 0,92 923.500,00 4.700,00 92.350,00 28.06.2021. u 12,00 16.06.2021. do 16,00 -
17 PRECIZNA MEHANIKA ZAGREB d.o.o., Zagreb 2.438 3,49 226.734,00 1.200,00 22.673,40 28.06.2021. u 12,30 16.06.2021. do 16,00 30
18 RENOTEX d.o.o., Koprivnica 1.138 2,81 910.400,00 4.600,00 91.040,00 28.06.2021. u 13,00 16.06.2021. do 16,00 -
19 TANG tvornica alata d.o.o., Nova Gradiška 1 1,35 504.000,00 2.600,00 50.400,00 28.06.2021. u 13,30 16.06.2021. do 16,00 35
20 ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., Zagreb 5.601 8,80 425.676,00 2.200,00 42.567,60 28.06.2021. u 14,00 16.06.2021. do 16,00 -
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.
Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA pod rednim brojevima: 5.,9.,11.,13.,17. i 19.
Za prijenos udjela u navedenim Društvima potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.
Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a:
Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail:     sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,