Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva 08.03.2018.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva 08.03.2018.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluka Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 08. veljače 2018. godine, Klasa: 024-04/18-03/1, Urbroj: 360-00/02-2018-23, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda
 
 
Red. br. DRUŠTVO Broj dionica Ukupna nominalna vrijednost  dionica u HRK % u temeljnom kapitalu
1 HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik 355.520 71.104.000 68,94
 
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica dostavom pisma namjere za navedeno trgovačko društvo.
 
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 09. travnja 2018. godine do 15,00 sati.
 
Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan  navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
 
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
 
Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica gore navedenog društva te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica predmetnog društva.
 
Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA "HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik" potrebno je dostaviti na adresu:
 
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska