Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 5 poslovnih udjela trgovačkog društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, javnim prikupljanjem ponuda.REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) o prodaji 5 (pet) poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina, javnim prikupljanjem ponuda od 25. ožujka 2022. godine, Klasa: 025-02/22-02/3, Urbroj: 360-00/01-2022-9, CERP objavljuje:
 

Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju 5 poslovnih udjela

trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske

i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 
DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje poslovnih udjela u HRK
AGRODUHAN d.o.o., Slatina 5 19.702.000,00 89,7663% 25.043.000,00


Pravo na dostavu ponude imaju samo ponuditelji koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom javnog prikupljanja ponuda. Postupak podnošenja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuditelja provodi se sukladno uvjetima propisanim u ponudbenoj dokumentaciji.
Trošak preuzimanja ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna, s naznakom da se ponudbena dokumentacija kupuje za društvo AGRODUHAN d.o.o., Slatina i točnim imenom ponuditelja.
Ponuda koja nije dostavljena i pripremljena u skladu s uvjetima iz ponudbene dokumentacije bit će odbačena. Na uplatnici kojom se kupuje ponudbena dokumentacija mora biti naznačeno točno ime ponuditelja, u protivnom će se ponuda smatrati nevažećom i neće se uzeti u razmatranje. Po predočenju dokaza o uplati cijene za ponudbenu dokumentaciju i dostave kontakt-podataka, ponuditelju će biti dostavljen obrazac Izjave o povjerljivosti podataka. Ponuditelj nakon potpisa navedene Izjave stječe pravo preuzeti ponudbenu dokumentaciju te zatražiti od CERP-a ovlaštenje za provedbu dubinskog snimanja Društva.
Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 250.430,00 kuna. Ponudbeno jamstvo može biti u obliku ponudbene bankarske garancije domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a.
Iznos za naknadu troška preuzimanja ponudbene dokumentacije i ponudbeno jamstvo se uplaćuje na račun CERP-a, kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka / IBAN: HR68 2402 0061 1006 7186 9 / SWIFT: ESBCHR22 model 00 s pozivom na broj 661513 - 97446273531.

Rok za podnošenje ponude je 23. svibnja 2022. godine do 14:00 sati.

Danom predaje ponude smatra se dan kada je ista zaprimljena u CERP-u. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Svi potencijalni ponuditelji koji dostave ponudu mogu prisustvovati postupku otvaranja ponuda. CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.
 
 
Kontakt informacije:
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Tel:
 
E-mail:
Web stranica:
+ 385 (0) 1 6346  378
 
sektor-prodaje@cerp.hr
www.cerp.hr