CERP poziva potencijalne kupce na iskaz interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje 1 dionice društva GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek, u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

CERP poziva potencijalne kupce na iskaz interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje 1 dionice društva GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek,  u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) Klasa: 024-04/18-04/10, Ur.br: 360-01/07-2018-1, od 26. veljače 2018. godine
 
CERP poziva potencijalne kupce na iskaz interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje 1 dionice društva GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek,
u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje 1 dionice društva GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 200,00 kuna što čini 0,001% temeljnog kapitala Društva u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dionicu će biti moguće kupovati isključivo u cijelosti.
Postupak neposredne prodaje je postupak u kojem se potencijalni kupci nadmeću za kupnju ponuđenih dionica pod unaprijed određenim uvjetima, na način da se provodi postupak diskontiranja utvrđene početne cijene kao nadmetanje prema "dolje", sniženjem početne cijene za cjenovni korak nadmetanja, pri čemu se ugovor o prijenosu i prodaji sklapa s kupcem koji ispunjava uvjete te prihvati najvišu iskličnu cijenu.
Rok za podnošenje pisma interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva: 06. travnja 2018. godine do 15,00 sati.
Danom predaje pisma interesa smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu interesa dužan je dostaviti kontakt podatke (naziv društva za koje se iskazuje interes, točan naziv fizičke/pravne osobe zainteresirane za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje, adresa, broj telefona/mobitela, broj faxa, e-mail adresa). Pismo interesa se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
Nakon što CERP prikupi pisma interesa za sudjelovanje u postupku neposredne prodaje dionica Društva, izvršit će se procjena vrijednosti Društva sukladno odredbama čl. 4. Uredbe te će ravnatelj CERP-a donijeti Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu organizacije postupka neposredne prodaje sukladno čl. 48 st. 4. Uredbe. Samo investitori koji su u roku dostavili pisma interesa, bit će pisanim putem pozvani na postupak neposredne prodaje dionice društva.
Za sve informacije o načinu provođenja postupka neposredne prodaje upućujemo vas na odredbe članaka 48.-54. Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13; 66/14) te Upute o postupku neposredne prodaje kao načina prodaje koje se nalaze javno objavljene na internet stranici CERP-a (www.cerp.hr)
U slučaju dodatnih informacija možete kontaktirati CERP na broj telefona 01 6346 343 ili 01 6346 378.
Pismo interesa s naznakom "PISMO INTERESA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU NEPOSREDNE PRODAJE DIONICA DRUŠTVA GLAS SLAVONIJE d.d., Osijek" potrebno je dostaviti na adresu:
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb, Hrvatska