Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja



REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavka 6. i stavka 7., članka 32. stavka 3. i članka 33. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 52/18), Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) objavljuje:

Javni poziv za kupnju dionica i udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja

 
R.
br.
Društvo Broj dionica/
udjela
% u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje
u EUR (kn)
Cjenovni korak
u EUR (kn)
Jamčevina
 u EUR (kn)
Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine Rok za dostavu Suglasnosti Uprave/
Skupštine
1 DTR d.d., Zagreb 51 0,05 20,00
(150,69)
20,00
(150,69)
2,00
(15,07)
 15.06.2023. u 12,00 05.06.2023. do 15,30 -
2 GP KRK d.d., Krk 172 0,22 4.128,00
 (31.102,42)
50,00
(376,73)
412,80
(3.110,24)
  15.06.2023. u 12,20  05.06.2023. do 15,30 -
3 GRAĐEVINAR-QUÉLIN d.d., Dubrovnik 11 0,14 370,00
(2.787,77)
20,00
(150,69)
37,00
(278,77)
 15.06.2023. u 12,40 05.06.2023. do 15,30 -
4 GRAND HOTEL IMPERIAL d.d., Dubrovnik 18 0,004 576,00
(4.339,87)
20,00
(150,69)
57,60
(433,98)
15.06.2023. u 13,00 05.06.2023. do 15,30 -
5 ISTO Grupa d.d., Varaždin 12 0,002 430,00
(3.239,84)
20,00
(150,69)
43,00
(323,98)
15.06.2023. u 13,20 05.06.2023. do 15,30 -
6 Montmontaža projekti d.d., Zagreb 20 0,004 100,00
(753,45)
20,00
(150,69)
10,00
(75,35)
15.06.2023. u 13,40 05.06.2023. do 15,30 -
7 TEHNOMONT d.d., Pula 205 0,08 1.435,00
(10.812,01)
20,00
(150,69)
143,50
(1.081,20)
15.06.2023. u 14,00 05.06.2023. do 15,30 -
8 UNION d.d., Zagreb 6 0,09 258,00
(1.943,90)
20,00
(150,69)
25,80
(194,39)
15.06.2023. u 14,20 05.06.2023. do 15,30 -
9 UP JADRAN d.d., Gospić 13 0,10 520,00
(3.917,94)
20,00
(150,69)
52,00
(391,79)
15.06.2023. u 14,40 05.06.2023. do 15,30 -
10 OLYMPIA VODICE d.d., Vodice 590 0,12 13.840,00
(104.277,48)
140,00
(1.054,83)
1.384,00
(10.427,75)
26.06.2023. u 12,00 14.06.2023. do 15,30 -
11 MLIN I PEKARE d.o.o., Sisak 14.500 11,7699 3.705.750,00
(27.920.973,38)
3.710,00
(27.953,00)
370.575,00
(2.792.097,34)
10.07.2023. u  12,30 29.06.2023. do 15,30 -
12 AERODROM BRAČ d.o.o., Gornji Humac 4 33,77 2.017.400,00
(15.200.100,30)
2.020,00
(15.219,69)
201.740,00
(1.520.010,03)
10.07.2023. u  13,00 29.06.2023. do 15,30 90


































Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Jamčevina se uplaćuje na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 te mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave.

Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti: dokumente o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik), izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga koja ne smije biti starija od 30 dana, dokaz o izvršenoj uplati jamčevine, kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj i oznaka računa banke ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neuspjeha u nadmetanju) i to sve najkasnije 7 radnih dana prije održavanja javnog nadmetanja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVO pod rednim brojem 12.

Za prijenos udjela u navedenom Društvu potrebna je suglasnost Društva, odnosno izjava ovlaštenika prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva.

Ugovor o prodaji i prijenosu udjela sklopit će se  s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela. Navedenu suglasnost će  Društvo dati CERP-u  u roku navedenom u tablici, računajući od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, neće se sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu udjela, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti  vraćena jamčevina. U slučaju da CERP u navedenom roku primi Izjave ovlaštenika prava prvokupa o korištenju tog prava sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva, sklopiti će se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela sukladno pravu prvokupa, a najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.

Izabrani ponuditelj ili ovlaštenik prava prvokupa koji dostavi Izjavu o prihvaćanju ponude za kupnju udjela po pravu prvokupa platiti će kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.

Ukoliko u postupku prodaje udjela Društva javnim nadmetanjem ne bude zaprimljena niti jedna valjana prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, izvršiti će se izravna ponuda ovlaštenicima prava prvokupa sukladno odredbama Društvenog ugovora Društva po procijenjenoj vrijednosti udjela.

CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.

Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224, e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr