Uspješno okončana prodaja dionica HT-a u vlasništvu RH na Zagrebačkoj burzi

Dana 07.12.2015. godine održana je javna dražba na kojoj su prodane sve dionice trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. u vlasništvu RH, koje su bile predmet prodaje, putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze i to 2 paketa po 7.300.000,00 kuna (146,00 kuna po dionici) i 8 paketa po 7.275.000,00 kuna (145,50 kuna po dionici).

Početna cijena prodaje bila je 142,50 kune po dionici odnosno 7.125.000,00 kuna po paketu te je na dražbi postignuta veća cijena od početne, a koja je formirana temeljem Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (zadnja prosječna dnevna cijena prije davanja naloga).

Prodaji je prethodio poziv na javnu dražbu putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze, za prodaju ukupno 500.000 dionica  (0.61% temeljnog kapitala) trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP) objavio dana 27.11.2015. godine.

S obzirom na to da je riječ o prodaji većeg broja dionica predložena je prodaja u više manjih paketa kako bi kupnja bila omogućena većem broju potencijalnih kupaca odnosno predložena je prodaja u 10 paketa, svaki po 50.000 dionica.

Oglas o prodaji je objavljen u dnevnim novinama, na web stranici Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagrebačke burze i Hrvatske gospodarske komore te je isti upućen svim većim ulagačima kao i svim brokerskim institucijama u RH i šire,  s ciljem upoznavanja potencijalnih kupaca o namjeri prodaje, u svrhu postizanja što veće konačne cijene u slučaju dražbovanja.

Podsjećamo, Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 76/13) koju je donio Hrvatski Sabor, definira izlazak države iz vlasništva trgovačkih društava koja nisu od strateškog odnosno posebnog interesa, a u koja trgovačka društva između ostalih spada i Hrvatski Telekom d.d.

Slijedom navedenog Vlada Republike Hrvatske je, dana 20. studenog 2014. godine, usvojila Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu te je u navedenom Planu kao provedbena mjera za dionice HT-a predviđena prodaja u 2015. godini, što je CERP i realizirao  putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi.

Izvještaj s dražbe