Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine k.č.br. 454/2 z. k .ul. 11725. k.o. Vukovar u vlasništvu CERP-a, javnim prikupljanjem ponuda

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 6, 11. i 12. Pravilnika o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), KLASA: 940-02/21-01/1 URBROJ:360-03-03/05-2021-3  od 02. travnja 2021. objavljuje
 
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine
k.č.br. 454/2 z. k .ul. 11725. k.o. Vukovar u vlasništvu CERP-a,
javnim prikupljanjem ponuda
 
Opis nekretnine: Građevinsko zemljište, Ulica Priljevo, Vukovaru, označeno kao k.č.br. 454/2, upisano u z. k. ul.11725. k.o. Vukovar  kao oranica, ul. 8.XII.1944, (danas Priljevo) u naravi poljoprivredno zemljište unutar građevinske zone površine 8.601 m².
Početna cijena: 1.297.000,00 kuna.
Iznos jamčevine: 64.850,00 kuna.
Rok za podnošenje ponude: 12. srpnja 2021 do 14 sati
Rok za uplatu jamčevine: 09. srpnja 2021.
Javno otvaranje ponuda održat će se 12. srpnja u 14 sati. u CERP-u, Zagreb, I. Lučića 6.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju: "VIĐENO-KUPLJENO".
Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati, tel: 01/ 63 46 378
Podnošenje ponuda: Ponuda i prilozi uz ponudu dostavlja se u zatvorenoj omotnici.
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE k.č.br. 454/2 z. k ul. 11725. k.o. Vukovar - NE OTVARATI do 12. srpnja  2021. do 14,00 sati.".
 
Ponude se podnose neposredno ili putem pošte  na adresu: CERP, I. Lučića  6, 10 000 Zagreb najkasnije do dana 12. srpnja  2021. godine do 14,00 sati.
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu  neće biti razmatrane.
Javno otvaranje ponuda održat će se u CERP-u na adresi Ulica Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb dana 12. srpnja  2021. godine u 14,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi punomoćnici.
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da CERP može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA
Nekretnina se  prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Nekretnina se može razgledati u radno vrijeme pon-pet, na upit  098/269-091.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve domaće fizičke i pravne osobe, strane fizičke osobe ukoliko su državljani EU ili državljani onih država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet  pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa te strane pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u EU i/ili u državama s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
Ukoliko pristignu 2 (dvije) identične ponude, s istim  iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku 3 (tri) dana  po primitku obavijesti  u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima CERP će vratiti jamčevinu u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, s time da ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njene uplate do isplate.
CERP zadržava pravo odustanka od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima  i bez obveze da obrazloži svoju odluku uz povrat jamčevine ponuditeljima.
Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Nadležno tijelo CERP-a  donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bit će dostavljena svim ponuditeljima.
CERP će pripremit nacrt ugovora o kupoprodaji.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti ugovor o kupoprodaji, isti potpisati i dostaviti CERP-u.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda mora sadržavati
 • oznaku nekretnine,
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe)
 • kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezina neprihvaćanja,
 • preslika važeće osobne iskaznice za ponuditelje domaće fizičke osobe,
 • preslika važeće putovnice za ponuditelje strane fizičke osobe,
 • izvadak iz sudskog registra ponuditelje domaće pravne osobe,
 • izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik za ponuditelje strane pravne osobe,
 • izvornik ili ovjerenu presliku nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana, svi ponuditelji,
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na CERP-ov žiro račun IBAN: HR6824020061100671869 otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, uz model 00 i poziv na broj 17214.-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koji se uplaćuje jamčevina, svi ponuditelji,
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, snositi troškove sklapanja i provedbe ugovora te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog poziva za javno prikupljanje ponuda, svi ponuditelji.
 
Nekretnine se ne mogu prodati ponuditelju koji ima nedospjelu obvezu prema CERP-u, osim ako je posebnim propisima ili odlukom nadležnog tijela CERP-a odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.