Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava provedbom postupka javnog nadmetanja

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju članka 28. stavak 6. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN broj 92/2018),  Centar za restrukturiranje i prodaju objavljuje
 
Javni poziv za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i CERP-a provedbom postupka javnog nadmetanja
 
R.
br.
Društvo Broj dionica/ poslovnih udjela % u temeljnom kapitalu Početna cijena prodaje u HRK Cjenovni korak u HRK Jamčevina u HRK Datum i vrijeme održavanja Rok za podnošenje prijave Rok za uplatu jamčevine
1. ŽITOPROIZVOD d.d. Karlovac 14 0,01 840 100 84 12.02.2019. u 11,00 sati 01.02.2019.do14,00 sati 01.02.2019.
2. LAVČEVIĆ d.d. Split 20 0,004 2.760 100 276 12.02.2019. u 12,00 sati 01.02.2019.do14,00 sati 01.02.2019.
3. BRODOSPAS d.d. Split 21 0,01 3.150 100 315 12.02.2019. u 13,00 sati 01.02.2019.do14,00 sati 01.02.2019.
4. ELEKTRODA d.d. Zagreb 140 0,17 28.700 300 2.870 27.02.2019. u 09,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
*5. IREKS AROMA d.o.o. Jastrebarsko 1 0,40 841.751 4.300 84.175,10 27.02.2019. u 10,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
6. LUKA ZADAR d.d. Zadar 217 0,07 39.277 400 3.927,70 27.02.2019. u 11,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
*7. POLJOOPSKRBA-INŽENJERING d.o.o. Zagreb 1 15,57 57.000 600 5.700 27.02.2019. u 12,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
8. POLJOPRIVREDA LIPIK d.d. Lipik 115 0,35 23.690 300 2.369 27.02.2019. u 13,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
9. PROJEKTNI BIRO d.d. Pakrac 273 15,69 32.760 400 3.276 27.02.2019. u 14,00 sati 18.02.2019.do14,00 sati 18.02.2019.
 
Prijava za sudjelovanje u javnom nadmetanju, koje će se održati u prostorijama CERP-a, podnosi se putem Obrasca prijave za svako društvo pojedinačno najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja s pripadajućom dokumentacijom navedenom u Obrascu prijave (dostupan na web stranici CERP-a). Pored navedenoga potrebno je uplatiti i jamčevinu na račun CERP-a kod Erste&Steiermarkische Bank, IBAN HR68 2402 0061 1006 7186 9, s pozivom na broj 239531 koja mora biti evidentirana na računu najkasnije 7 radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog investitora navedenog u Obrascu prijave. Potencijalni investitori su uz Obrazac prijave dužni priložiti dokumente o identitetu (preslika osobne iskaznice ili putovnice za domaću i stranu fizičku osobu, izvadak iz sudskog registra za pravnu osobu, OIB za fizičku i pravnu osobu) te dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, a koji je dužan sklopiti Ugovor o prodaji i prijenosu u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja i platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja Ugovora. Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu CERP-a. Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja. U slučaju odustajanja najboljeg ponuditelja od sklapanja Ugovora ili u slučaju da on ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu. CERP ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.
POSEBNA NAPOMENA ZA DRUŠTVA POD rednim brojem 5. i 7.
Za prijenos poslovnog udjela u Društvu pod rednim brojem 5. i 7. potrebna je suglasnost Društva sukladno odredbama Društvenog ugovora. Ugovor o prodaji i prijenosu udjela za navedena Društva sklopiti će se s najboljim ponuditeljem u roku od 3 radna dana, od dana zaprimanja Suglasnosti Društva na prijenos udjela, koju Suglasnost će Društvo dati CERP-u u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti CERP-a o ishodu održanog javnog nadmetanja. Izabrani ponuditelj će platiti kupovnu cijenu jednokratno u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela. U slučaju da CERP u navedenom roku ne primi Suglasnost Društva na prijenos udjela, najboljem ponuditelju će u daljnjem roku od 3 radna dana biti vraćena jamčevina.
CERP može odustati od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije 3 radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici CERP-a.
Prijavu za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja s naznakom "OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA ______________navesti naziv društva)" potrebno je dostaviti na adresu CERP-a: Ivana Lučića 6,10 000 Zagreb. Kontakt informacije: Tel: + 385 (0) 1 6346  378, Fax:+ 385 (0) 1 6346  224,e- mail: sektor-prodaje@cerp.hr, web stranica: www.cerp.hr,
 
  1. Privola
  2. Politika privatnosti –zaštita osobnih podatka