Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva 27.09.2017.

Početna » Oglasi u tijeku » Javni pozivi- dionice i poslovni udjeli » Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva 27.09.2017.
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva 27.09.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 22. rujna 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/8, Urbroj: 360-00/02-2017-8, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

 
Red. br. DRUŠTVO Broj poslovnih udjela Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK % u temeljnom kapitalu
1 CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb 3 120.947.400 100,00%
 

Nad društvom CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb je dana 10. listopada 2014. godine pokrenut postupak predstečajne nagodbe, koji je trenutno u prekidu zbog pokrenutih upravnih sporova.
 
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za navedeno trgovačko društvo.
 
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 05. listopada 2017. godine do 15,00 sati.
 
Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan  navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
 
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
 
Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju poslovnih udjela gore navedenog društva te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela predmetnog društva.
 
Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA CLUB ADRIATIC d.o.o. Zagreb " potrebno je dostaviti na adresu:
 
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska